PBU
Trzeci Nabór Wniosków Survey

Informacja o drugim naborze wniosków (mikroprojekty)

27 / 04 / 2018

Miło nam poinformować, że już w sierpniu 2018 roku ruszy drugi nabór wniosków Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Będzie to nabór na mikroprojekty czyli projekty o charakterze miękkim m.in.  wydarzenia kulturowe, artystyczne, sportowe, edukacyjne, promujące historię
i dziedzictwo naturalne – wydarzenia wspierające współpracę przygraniczną. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Wspólny Sekretariat Techniczny i jego Oddziały  nie udzielają konsultacji indywidualnych do momentu ogłoszenia naboru wniosków.

Drugi nabór będzie otwarty wyłącznie w ramach dwóch priorytetów celu tematycznego Dziedzictwo:

Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii,

Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

Przewidziana alokacja wyniesie 5,2 miliona EUR. Wysokość dofinansowania dla jednego mikroprojektu może wynieść od 20 000 do 60 000 EUR.

W przeciwieństwie do pierwszego naboru wniosków, w tym naborze projekty składane będą w ramach procedury jednostopniowej. Beneficjenci wiodący będą składali uproszczone wnioski aplikacyjne, które podlegać będą ocenie przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasad tego naboru opisane są w Podręczniku Programowym (ang. Programme Manual), który można pobrać tutaj.

W Podręczniku znajdują się informacje ogólne dotyczące Programu, opisane są wymogi formalne, które muszą spełniać beneficjenci i składane przez nich wnioski, kryteria oceny wniosków, kwalifikowalność kosztów, jak również kwestie związane z wdrażaniem projektu.

Folder zawiera następujące dokumenty:

  • Podręcznik Programowy
  • Załącznik 1 – Wniosek aplikacyjny
  • Załącznik 2 – Budżet projektu
  • Załącznik 3 – Metodologia obliczenia kosztów administracyjnych
  • Załącznik 4 – Siatka oceny wniosku
  • Załącznik 5 – Procedury przetargowe dla polskich beneficjentów

Pakiet Aplikacyjny został zatwierdzony przez Wspólny Komitet Monitorujący podczas posiedzenia w Białymstoku 22 marca b.r.

Wersją obowiązującą dokumentów jest wersja angielska, robocze tłumaczenia dokumentów na języki narodowe zostaną opublikowane w maju.

Pełny pakiet aplikacyjny zostanie udostępniony na stronie Programu w dniu otwarcia naboru. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi dokumentami przed przystąpieniem do pisania wniosku aplikacyjnego. Oficjalną i obowiązującą ich wersją jest wersja angielska.

Przez cały czas trwania naboru, Wspólny Sekretariat Techniczny będzie wspierał beneficjentów w przygotowaniu ich wniosków aplikacyjnych poprzez:

- stronę programową,

- szkolenia – IX 2018,

- konsultacje,

- Forum Poszukiwania Partnerów – 26-27 VI 2018 (Brześć) oraz 25-26 VII 2018 (województwo podkarpackie),

- konferencje naukowe – VII 2018.

Prosimy o regularne sprawdzanie strony internetowej Programu, na której publikowane będą dokładne informacje odnośnie wszystkich form wsparcia dla beneficjentów.

Czy ta strona była przydatna?