PBU

Zmiany w Podręczniku Programowym dotyczące zasad konkurencyjności i zamówień publicznych

19 / 11 / 2018

Uprzejmie informujemy, że w celu zapewnienia spójności dokumentów programowych z najnowszymi wymogami dotyczącymi zasad konkurencyjności i zamówień publicznych, Instytucja Zarządzająca we współpracy ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym przygotowała aktualizację Podręcznika Programu część I, przeznaczonego dla Beneficjentów pierwszego naboru wniosków. Wspomniane modyfikacje obejmują:

  • Wprowadzenie nowego rozdziału 6.4.3.1 (oraz załącznika 10 przygotowanego we współpracy z TESIM) dotyczącego zasad konkurencyjności i zamówień publicznych mających zastosowanie dla podmiotów niepublicznych z Ukrainy i Białorusi,
  • Aktualizację rozdziału 6.4.5.1 dotyczącego szczegółowych regulacji dla polskich beneficjentów dotyczących zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania,
  • Aktualizację pełnego dokumentu w odniesieniu do obecnej sytuacji Programu (alokacja kwot w pierwszym naborze z podziałem na cele tematyczne, schemat finansowania itp.).

Zmodyfikowany, aktualnie obowiązujący dokument publikujemy wraz z nowo wprowadzonym załącznikiem numer 10 „Guide on procurement by private project beneficiaries in Ukraine”. Wszystkie pozostałe załączniki Podręcznika pozostają niezmienione.

Ważne! Zgodnie z wprowadzonymi zmianami jednostki niepubliczne z Ukrainy i Białorusi mają obowiązek stosowania konkurencyjnej procedury negocjacyjnej dla wszystkich zawieranych umów powyżej 20 000 €, (pomimo wyznaczonego w art. 53-55 rozporządzenia wdrożeniowego 897/2014 progu 60 000 €). Poniżej obowiązkowe progi dla poszczególnych typów zamówień.

 

 

Płatność na podstawie rachunku/faktury nie wymagająca procedury

Zamówienie na podstawie zapytania ofertowego

Konkurencyjna procedura negocjacyjna bez publikacji

usługi

< 2,500€

≥ 2.500€ < 20.000€

≥ 20.000€ < 300.000€

dostawy

< 2.500€

≥ 2.500€ < 20.000€

≥ 20.000€ < 100.000€

roboty

< 2.500€

≥ 2.500€ < 20.000€

≥ 20.000€ < 300.000€