PBU

Projekt tygodnia - PROTECTWATER

14 / 03 / 2019

Projekt „Ochrona wód Jeziora Solińskiego i wód leczniczych kurortu Schidnica – wspólne wyzwanie i szansa zachowania i wykorzystania potencjału dziedzictwa naturalnego" jest realizowany w ramach Celu Tematycznego Dziedzictwo. Liderem projektu PROTECTWATER jest Gmina Solina, a jego partnerem Rada Miasta Schidnica na Ukrainie.

Ochrona i zabezpieczenie Jeziora Solińskiego, lokalnych rzek (San i Schidniczanka) oraz wód leczniczych Schidnicy przed zanieczyszczeniem ściekami komunalnymi, a także poprawa i utrzymanie dobrej jakości wód powierzchniowych i gruntowych jako głównych zasobów naturalnych wykorzystywanych przez turystów przyczynią się do osiągnięcia głównego celu projektu - pełniejszego wykorzystania naturalnego dziedzictwa terenów przygranicznych Bieszczad i Beskidów Skolskich w rozwoju oferty turystycznej opartej o zasady zrównoważonego rozwoju.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia powstaną dwie oczyszczalnie ścieków w Schidnicy oraz system kanalizacji w trzech miejscowościach na terenie gminy Solina. Partnerzy projektu przeprowadzą także serię szkoleń, mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i turystów. Działania prowadzone w ramach projektu będą miały pozytywny wpływ na ekosystem i rozwój turystyki w regionie.

Realizacja projektu rozpoczęła się 1 listopada 2018 r. Polski partner wiodący, Gmina Solina, podpisał kontrakt z firmą odpowiedzialną za budowę kanalizacji w Bukowcu oraz inspektoratem nadzoru budowlanego. Gmina Solina obecnie realizuje prace budowlane przy układaniu rur kanalizacyjnych, wykonywany jest także przewiert pod dnem rzeki Solinka.  Prace realizowane są zgodnie z planem, zakończenie prac po stronie polskiej zaplanowano na 30 maja 2020 r.. W dniu 27 sierpnia 2018 Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy wydało kartę rejestracyjną projektu. Dokumentacja techniczna prac została oceniona pozytywnie. Aktualnie trwa przetarg na roboty budowlane. 

Zgodnie z umową grantową, projekt PROTECTWATER powinien zostać zrealizowany do 31 października 2020 r.

karta projektu

Galerie

Project PROTECTWATER