PBU

Projekt tygodnia - PLUARoztocze

11 / 04 / 2019

Projekt „RoweLove Roztocze - razem pomimo granic” (PLUARoztocze) jest wspólną inicjatywą Gminy Zamość (PL), która w projekcie pełni rolę beneficjenta wiodącego oraz pięciu partnerów z województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego. Projekt jest realizowany w ramach celu tematycznego DZIEDZICTWO oraz koncentruje się na promocji i zachowaniu wyjątkowości a także cennych walorów przyrodniczych polskiego i ukraińskiego Roztocza.

Głównym celem projektu PLUARoztocze jest zwiększenie potencjału turystycznego i rozpoznawalności Roztocza, a także wzmocnienie jego promocji. Sposobem na osiągnięcie niniejszego celu jest ochrona istniejącego dziedzictwa naturalnego oraz wykreowanie silnej marki Roztocza. Główne działania w ramach projektu koncentrują się na poprawie infrastruktury turystycznej. Przede wszystkim planowana jest budowa i modernizacja trasy rowerowej o długości 327 km. Zostanie również zbudowana infrastruktura towarzysząca, która twocyc będą takie elementy jak drewniane wiaty, tablice informacyjne, punkty obsługi rowerzystów itp. Projekt PLUARoztocze ma również na celu zmniejszenie degradacji środowiska na tym obszarze i zwiększenie świadomości turystów na temat ochrony przyrody. Organizowane  będą liczne wycieczki rowerowe, warsztaty i spotkania edukacyjne służące promocji postaw ekologicznych i zwiększaniu świadomości wśród odwiedzających. Zostaną opublikowane broszury informacyjne i turystyczne na temat dziedzictwa naturalnego. Wzmocnienie współpracy polsko-ukraińskiej pozwoli osiągnąć cel oraz opracować atrakcyjny, jednolity produkt turystyczny - „razem pomimo granic”.

Projekt realizowany jest od 10 maja 2018 r. W dniu 21 lutego 2019 r. beneficjent wiodący podpisał umowę na budowę dwóch drewnianych wież obserwacyjnych z elementami małej architektury (tablice informacyjne, stojaki rowerowe, ławki, urządzenia do pomiaru ruchu turystycznego) w miejscowościach Lipsko-Polesie oraz Wierzchowiny. 25 lutego 2019 r. beneficjent wiodący rozpoczął również prace związane z przebudową starego budynku szkolnego na przyszłe potrzeby Centrum Geoturystycznego wraz z zagospodarowaniem terenu, budową altany oraz stworzeniem w 3D rzeźb „gigantów”. Ukraiński beneficjent - Jaworowski Narodowy Park Przyrodniczy rozpoczął budowę centrum ekologii i edukacji. Obecnie wylano fundament, wykonano system odwadniający, trwają także prace nad konstrukcją szkieletową budynku. Ponadto podejmowane są inne działania tj.: oznakowanie na terenie Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza, tworzenie punktów rekreacyjnych i stacji pomocy technicznej dla rowerzystów, organizowanie i prowadzenie międzynarodowych rajdów rowerowych po ukraińsko-polskim Roztoczu.

Pozostali partnerzy projektu (wymienieni w załączonym opisie projektu) również rozpoczęli realizację swoich część działań – na bieżąco będziemy informować na stronie internetowej Programu o kolejnych osiągniętych rezultatach.

Zgodnie z umową o dofinansowanie projekt PLUARoztocze powinien trwać 24 miesiące i zakończyć się 30 października 2020 r.

karta projektu

 

Galerie

Project PLUARoztocze