PBU

Improvement of the environment within the Shatsk National Natural Park by building sewer systems in rural settlements around Lake Svityaz

Acronym

Project No

PLBU.03.01.00-UA-0018/17-00

Thematic objective

SECURITY

Priority

3.1 Support to the development of health protection and social services

Partnerships

-

Lead beneficiary

Shatsk District State Administration of Volyn Region (Volynska Oblast, Ukraine)

Beneficiaries

Włodawa Commune (Lubelskie Voivodeship, Poland)

Total budget 6 450 000 €
Duration 24 months
Programme Contribution 5 805 000 €

Project description

EN/

The problem of providing high-quality drinking water, ecological state of the Shatsk lakes, lack of integrated environmental management are relevant issues in the project’s area. The Svityaz project is a chance to tackle them. The overall objective of the project is preventing the spread of human an animal deceases in Volyn Oblast (Ukraine) and Lublin Voivodeship (Poland). The cross-border approach is aimed at combining efforts of beneficiaries to improve the sanitary-and-epidemiological situation of the biosphere reserve “Western Polissia”.

The  Svityaz project will do so by building of the sewage system in rural settlements around Lake Svityaz. Thanks to the development  of sewer network and sewage treatment  plants in the settlements, flow of polluted sewage to subsoil waters will decrease by 80%, which will reduce the pollution of Shatsk National Natural Park lakes and basins of the Western Bug and Prypiat. 

The target groups of the Svityaz project are the household inhabitants, visitors of health resorts, patients of sanatoriums of the Shatsk Raion, the buildings of which will be connected to the newly-built sewer system, participants of the events organized to support the development of health protection and social services (approximately 7500 persons). The final beneficiaries of the project are the inhabitants of the cross-border region, visitors of recreational objects of the Shatsk Raion and of the other nature protection territories of the Polish-Ukrainian-Belarusian border areas (approximately 500 000 persons).

PL/

Problem z zapewnieniem wysokiej jakości wody pitnej, stan ekologiczny Jezior Szackich, a także brak zintegrowanego zarządzania środowiskiem są istotnymi kwestiami dotyczącymi obszaru projektu. Projekt Svityaz to szansa na ich rozwiązanie. Głównym celem projektu jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób wśród ludzi i zwierząt w obwodzie wołyńskim (Ukraina) oraz województwie lubelskim (Polska). Podejście transgraniczne ma na celu połączenie wysiłków beneficjentów w dążeniu do poprawy sytuacji sanitarno-epidemiologicznej rezerwatu biosfery
„Polesie Zachodnie”.

Projekt Svityaz przyczyni się do powyższego poprzez budowę kanalizacji na obszarach wiejskich wokół Jeziora Świtaź. Dzięki rozwojowi sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków na tych obszarach, przedostawanie się zanieczyszczonych ścieków do wód gruntowych obniży się o 80%, co zmniejszy zanieczyszczenie jezior Szackiego Parku Narodowego oraz dorzeczy Bugu i Prypeci.

Grupą docelową projektu Svityaz są mieszkańcy, goście uzdrowisk oraz pacjenci sanatoriów rejonu szackiego, których budynki zostaną połączone z nowo wybudowanym systemem kanalizacyjnym, a także uczestnicy wydarzeń organizowanych w celu wsparcia rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych (około 7500 osób). Ostatecznymi beneficjentami projektu są mieszkańcy regionu przygranicznego, goście obiektów rekreacyjnych rejonu szackiego oraz innych obszarów ochrony przyrody na pograniczu polsko-ukraińsko-białoruskim (około 500 000 osób).

BY/

Проблема забезпечення високоякісної питної води, екологічний стан Шацьких озер та відсутність комплексного управління навколишнім середовищем є важливими питаннями, пов'язаними з територією реалізації проекту. Проект Svityaz - це шанс для їх вирішення. Головною метою проекту є запобігання поширенню захворювань людей і тварин у Волинській області (Україна) та Люблінському воєводстві (Польща). Транскордонний підхід спрямований на об'єднання зусиль бенефіціарів у прагненні покращити санітарно-епідеміологічну ситуацію біосферного заповідника "Західне Полісся".

Проект Svityaz сприятиме цьому шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь. Завдяки розвитку каналізаційних мереж та очисних споруд у цих районах проникнення забруднених стічних вод у ґрунтові води знизиться на 80%, що зменшить забруднення озер Шацького національного природного парку та басейнів річок Західний Буг та Прип'ять.

Цільовою групою проекту Svityaz є мешканці, гості курортів та пацієнти санаторіїв Шацького району, будинки яких будуть підключені до новоствореної каналізаційної системи, а також учасники заходів, організованих з метою підтримки розвитку охорони здоров'я та соціальних послуг (близько 7500 осіб). Кінцевими бенефіціарами проекту є мешканці прикордонного регіону, гості рекреаційних об'єктів Шацького району та інших територій охорони природи на польсько-українсько-білоруському прикордонні (близько 500 000 осіб).

UA/

Проблема обеспечения высококачественной питьевой водой, экологическое состояние Шацких озер и отсутствие комплексного управления окружающей средой являются важными вопросами, связанными с территорией реализации проекта. Проект Svityaz - это шанс для их решения. Главной целью проекта является предотвращение распространения заболеваний людей и животных в Волынской области (Украина) и Люблинском воеводстве (Польша). Трансграничный подход направлен на объединение усилий бенефициаров в стремлении к улучшению санитарно-эпидемиологической ситуации биосферного заповедника "Западное Полесье".

Проект Svityaz будет способствовать этому путем канализации населенных пунктов вокруг озера Свитязь. Благодаря развитию канализационных сетей и очистных сооружений в этих районах проникновение загрязненных сточных вод в грунтовые воды снизится на 80%, что уменьшит загрязнение озер Шацкого национального природного парка и бассейнов рек Западный Буг и Припять.

Целевой группой проекта Svityaz являются местные жители, гости курортов и пациенты санаториев Шацкого района, дома которых будут подключены к ново сооружённой канализационной системе, а также участники мероприятий, организованных с целью поддержки развития здравоохранения и социальных услуг (около 7500 человек). Конечными бенефициарами проекта являются жители приграничного региона, гости рекреационных объектов Шацкого района и других территорий охраны природы на польско-украинско-белорусском пограничье (около 500 000 человек).

Czy ta strona była przydatna?

Lokalizacja projektu

Aktualności z projektu