PBU

Construction of the infrastructure of the rail border crossing in Siemianówka

Acronym

Project No

PLBU.04.01.00-20-0002/17

Thematic objective

BORDERS

Priority

4.1 Support to border efficiency and security

Partnerships

-

Lead beneficiary

Podlaski Voivode (Podlaskie Voivodeship, Poland)

Beneficiaries

State Customs Committee of the Republic of Belarus (Hrodna Oblast, Belarus)

Total budget 5 590 000 €
Duration 36 months
Programme Contribution 5 310 000 €

Project description

EN/

The removal of infrastructural obstacles to transport of goods and services is required to fully utilise and impro-ve the social and economical potential of the Programme area. The project SIEMIANOWKA shall be important contribution to this goal. It aims at improvement of the security and mobility on the external border of the European Union through modernisation of the rail border crossing in Siemianówka – i.e. Polish side of the border crossing point with Belarus – Siemianówka – Svislach.

The modernization of this transition will concern, among others, construction of the administrative building for the needs of passage service, helicopter landing pad, observation footbridge and assembly of devices – railroad scale, equipment for the control of cisterns and railway carriages, equipment for monitoring the tracks and the area of passage.

The objectives of actions forseen in the project are to prevent and combat illegal migration and smuggling, fight organised crime as well as counteract and eliminate illegal trade of rare and endangered species. Project imple-mentation will be beneficial to the Border Guard officers, Customs Service officers, employees from the Border Crossing Service Department, as well as entrepreneurs and local government authorities. In the long-term perspective, the positive effects of the project are expected to be noticeable also to citizens living in the region due to its social and economic development fostered by the project’s results.

PL/

W celu pełnego wykorzystania i poprawy potencjału społecznego i gospodarczego obszaru objętego Programem, konieczne jest usunięcie przeszkód infrastrukturalnych w transporcie towarów i usług. Projekt SIEMIANOWKA znacząco przyczyni się do osiągnięcia tego celu. Efektem jego realizacji będzie poprawa bezpieczeństwa i mobilności na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej poprzez modernizację kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce – tj. polskiej strony przejścia granicznego z Białorusią – Siemianówka – Świsłocz.

Modernizacja tego przejścia będzie polegać na m.in. budowie budynku administracyjnego na potrzeby odprawy, lądowiska dla helikopterów, kontrolnego przejścia nadziemnego oraz montażu urządzeń – wagi kolejowej, sprzętu do kontroli cystern i wagonów kolejowych, sprzętu do monitorowania torów i obszaru przejścia.

Celem działań przewidzianych w projekcie jest zapobieganie i zwalczanie nielegalnej migracji i przemytu, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, a także przeciwdziałanie nielegalnemu handlowi rzadkimi i zagrożonymi gatunkami oraz eliminowanie go. Realizacja projektu będzie korzystna dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Służby Celnej, pracowników oddziału obsługi przejścia granicznego, a także przedsiębiorców i władz samorządowych. W perspektywie długoterminowej pozytywne efekty projektu powinny być zauważalne także dla obywateli mieszkających w regionie ze względu na jego rozwój społeczny i gospodarczy wspierany przez rezultaty projektu.

BY/

Для полноценного использования и улучшения социального и экономического потенциала Программной территории необходимо устранение инфраструктурных препятствий, влияющих на доставку товаров и услуг. Проект SIEMIANOWKA станет существенным вкладом в достижении данной цели. Он направлен на улучшение безопасности и мобильности на внешних границах Европейского союза посредством модернизации железнодорожного пункта пропуска в Семянувке (на польской стороне погранперехода с Беларусью Семянувка-Свислочь).

Модернизация данного перехода включает в себя среди прочего строительство административного здания для нужд службы пропуска, посадочной площадки для вертолетов, досмотрового мостика и установку необходимого оборудования – железнодорожных весов, устройства для контроля цистерн и вагонов, оборудования для наблюдения за путями и зоной пропуска.

Мероприятия, предусмотренные в рамках проекта, нацелены на предотвращение и борьбу с незаконной миграцией, контрабандой, организованной преступностью, а также противодействие незаконной торговле редкими и находящимися под угрозой исчезновения биологическими видами. Реализация проекта будет выгодна сотрудникам пограничной службы, таможенных органов, работникам управления службы пропуска, а также предпринимателям и органам местного самоуправления. Предполагается, что в долгосрочной перспективе положительный эффект от проекта станет также значимым и для граждан, проживающих в регионе, благодаря его социальному и экономическому развитию, обусловленному результатами проекта.

UA/

Усунення інфраструктурних перешкод на шляху транспортування товарів та послуг необхідне для повного використання та покращення соціального та економічного потенціалу території Програми. Проект SIEMIANOWKA зробить важливий внесок у досягнення цієї мети. Він спрямований на поліпшення безпеки та мобільності на зовнішньому кордоні Європейського Союзу шляхом модернізації залізничного прикордонного переходу в Сємянувці - на польській стороні пункту перетину кордону з Білоруссю  Сємянувка- Свіслоч.

Модернізація пункту включатиме, зокрема, побудову адміністративної споруди для потреб переходу, вертолітного майданчика, оглядового містка та встановлення обладнання – залізничної ваги, обладнання для контролю цистерн і залізничних вагонів, обладнання для контролю вантажівок і ділянки переходу.

Цілями проекту є запобігання та боротьба з нелегальною міграцією та контрабандою, боротьба з організованою злочинністю, а також протидія та ліквідація незаконної торгівлі рідкісними та зникаючими видами. Реалізація проекту принесе користь для працівників прикордонної служби, працівників митної служби, працівників департаменту служби перетину кордону, а також для підприємців та органів місцевого самоврядування. У довгостроковій перспективі очікується, що позитивний вплив проекту буде відчутним і для мешканців регіону завдяки впливу  результатів проекту на соціальний та економічний розвиток.

Czy ta strona była przydatna?

Lokalizacja projektu

Aktualności z projektu