PBU

Improvement of accessibility of the border region via upgrading of the regional road No. 698, including renovation of the bridge on the Toczna River in Łosice

Project No

PLBU.02.01.00-14-0003/17

Thematic objective

ACCESSIBILITY

Priority

2.1 Improvement and development of transport services and infrastructure

Lead beneficiary

Mazowieckie Voivodeship (Mazowieckie Voivodeship, Poland)

Beneficiaries

Volyn Regional State Administration (Volynska Oblast, Ukraine)

Total budget 5 100 000 €
Duration 36 months
Programme Contribution 4 590 000 €

Project description

EN/

DW698 project tackles the weak connectivity between Mazowieckie Voivodeship (PL), more precisely the region of Ostrołęka and Siedlce with Brest (BY) and Volyn (UA) Oblasts. DW698 project activities are focused on shortening of the travel time to the Polish-Belarusian and Polish-Ukrainian borders and improvement of the road safety. The objective of the project is to facilitate and foster social, economic and tourist exchanges between residents of the border regions of Poland, Belarus and Ukraine.

The scope of the DW698 project includes reconstruction of the provincial road No. 698, construction of traffic lights and renovation of the bridge on the Toczna River in Łosice, as well as renovation of the provincial road No. 698 between Stok Lacki and Mordy. The project shall also include completion of road construction, electricity, telecom, rainwater and sanitary installation and bridge construction works.

The project is expected to boost the transport accessibility of the region which in turn shall lead to strengthening of cross-border economic, tourist and social links. In the aftermath of the project implementation, the conditions for entrepreneurship development in the area and simply the life quality of its inhabitants shall be improved.Thanks to the improved road system, starting new relations, including business ones, will be substantially facilitated. The upgrade of the roads technical parameters has chance to prompt local inhabitants to increase their social and economic engagement.

PL/

Projekt DW698 skupia się na problemie słabej łączności między województwem mazowieckim, a dokładniej między podregionem ostrołęcko-siedleckim, a obwodami brzeskim (BY) i wołyńskim (UA). Działania realizowane w ramach projektu DW698 koncentrują się na skróceniu czasu podróży do granicy polsko-białoruskiej i polsko-ukraińskiej oraz na poprawie bezpieczeństwa drogowego. Celem projektu jest ułatwienie i wspieranie wymiany społecznej, gospodarczej i turystycznej między mieszkańcami regionów przygranicznych Polski, Białorusi i Ukrainy.

Zakres projektu DW698 obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 698, budowę sygnalizacji świetlnej i remont mostu na rzece Toczna w Łosicach, a także remont drogi wojewódzkiej nr 698 między Stokiem Lackim a miejscowością Mordy. Projekt obejmie również ukończenie budowy dróg, instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, deszczowych i sanitarnych oraz budowę mostów.

Oczekuje się, że projekt zwiększy dostępność transportową regionu, co z kolei doprowadzi do wzmocnienia transgranicznych powiązań gospodarczych, turystycznych i społecznych. W efekcie realizacji projektu poprawią się warunki rozwoju przedsiębiorczości na tym obszarze oraz jakość codziennego życia jego mieszkańców. Dzięki ulepszonemu systemowi drogowemu rozpoczęcie nowych inwestycji, także biznesowych, będzie znacznie ułatwione. Modernizacja parametrów technicznych dróg ma szansę zachęcić mieszkańców do zwiększenia zaangażowania w życie społeczne i gospodarcze.

BY/

Проект DW698 направлен на решение проблем слабой развитости транспортного сообщения между Мазовецким воеводством (Польша), в частности районов Остроленки и Седльце с Брестской (Беларусь) и Волынской (Украина) областями. Мероприятия по проекту направлены на сокращение времени проезда к польско-белорусской и польско-украинской границам, а также повышение безопасности на дорогах. Цель проекта – содействие и поддержка социального, экономического и туристического обмена между населением приграничных регионов Польши, Беларуси и Укарины.

В рамках проекта DW698 предусматривается реконструкция местной дороги № 698, установка светофоров и модернизация моста через р.Точна в Лосице, а также модернизация местной дороги № 698 между населенными пунктами Сток Лацки и Морды. Помимо этого, по проекту будут завершены строительство автодороги, прокладка электро- и телекоммуникационных сетей, установка ливневых и канализационных стоков, а также работы по строительству моста.

Ожидается, что проект повысит уровень транспортной доступности региона, что, в свою очередь приведет к укреплению трансграничных экономических, туристических и социальных связей. По завершении реализации проекта будут улучшены условия для развития предпринимательства в регионе и просто качество жизни его жителей. Благодаря улучшенной дорожной системе устанавливать новые связи, включая деловые, станет значительно легче. Модернизация технических параметров дорог может послужить для местного населения толчком к повышению их социальной и экономической активности.

UA/

Проект DW698 спрямований на вирішення проблеми поганого сполучення між Мазовецьким воєводством (PL),  а саме  Остроленко-Сєдлєцкого субрегіону з Брестською (BY) та Волинською (UA) областями. Діяльність проекту DW698 спрямована на скорочення часу доїзду до польсько-білоруського та польсько-українського кордону а також поліпшення безпеки дорожнього руху. Метою проекту є сприяння соціальному, економічному та туристичному обміну між мешканцями прикордонних регіонів Польщі, Білорусі та України.

Проект DW698 передбачає реконструкцію провінційної дороги № 698, встановлення світлофорів та реконструкцію мосту на річці Точна в Лосіце, а також реконструкцію провінційної дороги № 698 між Стоком Ляцким та Мордами. Проект передбачає виконання робіт з будівництва доріг, прокладання мереж електропостачання, телекомунікаційних, дощових та санітарних мереж  та мостобудівних робіт.

Очікується, що проект підвищить транспортну доступність регіону, що, у свою чергу, призведе до зміцнення економічних, туристичних та соціальних зв'язків. Внаслідок реалізації проекту умови для розвитку підприємництва в даній місцевості та загальна якість життя її мешканців покращаться. Завдяки вдосконаленій дорожній системі суттєво полегшиться налагодження нових зв’язків, у тому числі ділових. Оновлення технічних параметрів доріг дасть поштовх місцевим громадам до підвищення соціальної та економічної активності.

Zdjęcia z projektu

Filmy z projektu

Lokalizacja projektu

Materiały do pobrania

Kalendarz wydarzeń

Kontakt

Aktualności z projektu