PBU

Extension of the voivodeship road No. 812 on the section Korolówka – Włodawa

Acronym

Project No

PLBU.02.01.00-06-0004/17

Thematic objective

ACCESSIBILITY

Priority

2.1 Improvement and development of transport services and infrastructure

Partnerships

-

Lead beneficiary

Lubelskie Voivodeship (Lubelskie Voivodeship, Poland)

Beneficiaries

Volyn Regional State Administration (Rivne Oblast, Ukraine)

Total budget 6 800 000 €
Duration 24 months
Programme Contribution 5 760 000 €

Project description

EN/

The eastern part of the Lubelskie Voivodeship area is characterized by a low-quality transport network and infrastructure. The lack of integrated transport system leads to unbalanced territorial development  which reduce  investment and tourist attractiveness of the region. The strategic objective of the RDW812 project is to improve the quality of the transport infrastructure and accessibility to the region. It is planned to be achieved by reconstruction of almost 5 km section of the voivodeship road No. 812 on the section Korolówka – Włodawa.

Voivodeship road No. 812 is one of the roads with the highest traffic intensity in the Lubelskie Voivodeship, with an average daily traffic in the Włodawa area reaching 5 727 vehicle (2015 data). This road is also characterized by high number of accidents (which in 2011 accounted for 6.7% of all accidents taking place on regional roads). The RDW812 project implementation will contribute to improving the overall road-traffic conditions, thus reducing the number of road accidents. The investment shall shorten the travel time between the planned road border crossing of Zbereże – Adamczuki and the TEN-T network (national road No. 17) by about 5 minutes. The modernized infrastructure will provide faster, more comfortable access to the region and will strengthen its investment and tourism potential.

The project recipients will comprise primarily the residents of the local border regions and economic entities operating within this area, but also entrepreneurs, transport companies, local-government bodies, and domestic and foreign tourists.

PL/

Wschodnia część województwa lubelskiego charakteryzuje się niską jakością sieci transportowej oraz infrastruktury. Brak zintegrowanego systemu transportowego prowadzi do nierównomiernego rozwoju terytorialnego, przez co obniża się atrakcyjność  inwestycyjna i turystyczna regionu. Celem strategicznym projektu RDW812 jest poprawa jakości infrastruktury transportowej oraz dostępności regionu. Niniejszy cel ma zostać osiągnięty poprzez przebudowę prawie 5 km odcinka drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka – Włodawa.

Droga wojewódzka nr 812 jest jedną z dróg o największym natężeniu ruchu w województwie lubelskim, ze średnim dziennym ruchem na obszarze Włodawy sięgającym 5 727 pojazdów (dane z 2015). Droga ta charakteryzuje się również dużą liczbą wypadków (które w 2011 r. stanowiły 6,7% wszystkich wypadków na drogach regionalnych). Realizacja projektu RDW812 przyczyni się do poprawy ogólnych warunków ruchu drogowego, zmniejszając w ten sposób liczbę wypadków drogowych. Inwestycja skróci czas przejazdu między planowanym drogowym przejściem granicznym Zbereże – Adamczuki i siecią TEN-T (droga krajowa nr 17) o około 5 minut. Zmodernizowana infrastruktura zapewni szybszy, bardziej komfortowy dostęp do regionu i wzmocni jego potencjał inwestycyjny i turystyczny.

Odbiorcami projektu będą przede wszystkim lokalni mieszkańcy regionów przygranicznych oraz podmioty gospodarcze działające na tym obszarze, a także przedsiębiorcy, firmy transportowe, organy samorządowe oraz turyści krajowi i zagraniczni.

BY/

Восточная часть Люблинского воеводства характеризуется низким качеством транспортной сети и инфраструктуры. Отсутствие интегрированной транспортной системы приводит к несбалансированному территориальному развитию, что в свою очередь снижает инвестиционную и туристическую привлекательность региона. Стратегической целью проекта RDW812 является улучшение качества транспортной инфраструктуры и удобства проезда в регион. Предполагается, что она будет достигнута посредством реконструкции почти 5 км воеводской дороги № 812 на участке Королувка – Влодава.

Воеводская дорога № 812 является одной из наиболее интенсивных в Люблинском воеводстве, у которой показатель среднесуточной интенсивности движения в районе Влодавы достигает 5 727 (по данным за 2015 год). Эта дорога также характеризуется большим числом дорожных происшествий (в 2011 году на нее приходилось 6,7% от всех происшествий, происходящих на региональных дорогах). Реализация проекта RDW812 будет способствовать улучшению общих условий дорожного движения, уменьшая тем самым количество дорожно-транспортных происшествий. Выделяемые инвестиции позволят сократить на 5 минут время в пути между предполагаемым погранпереходом Збереже – Адамчуки и Трансевропейской транспортной сетью TEN-T (автодорогой № 17). Модернизированная инфраструктура обеспечит более быстрый и комфортабельный доступ в регион, а также усилит его инвестиционный и туристический потенциал.

В число получателей по проекту войдут в основном жители приграничных районов, хозяйствующие субъекты, действующие на данной территории, а также предприниматели, транспортные компании, местные органы власти, внутренние и зарубежные туристы.

UA/

Східна частина Люблінського воєводства характеризується низькою якістю транспортної мережі та інфраструктури. Відсутність інтегрованої транспортної системи призводить до незбалансованого територіального розвитку, що знижує інвестиційну та туристичну привабливість регіону. Стратегічною метою проекту RDW812 є підвищення якості транспортної інфраструктури та доступності регіону. Планується, що ця мета буде досягнута шляхом реконструкції майже 5 км ділянки воєводської дороги № 812 на ділянці Королювка – Влодава.

Воєводська дорога № 812 є однією з доріг із найбільшою інтенсивністю руху у Люблінському воєводстві, середній добовий показник на території Влодави досягає 5 727 автомобілів (дані за 2015 рік). Ця дорога характеризується також великою кількістю нещасних випадків (на які у 2011 році припадало 6,7% всіх аварій, що відбуваються на регіональних дорогах). Реалізація проекту RDW812 сприятиме поліпшенню загальних дорожньо-транспортних умов, що, в свою чергу, призведе до зменшення дорожньо – транспортних пригод. Реалізація проекту скоротить час перевезення між запланованим переходом на кордон через дорогу Збереже- Адамчукі та мережею TEN-T (національна дорога № 17) приблизно на 5 хвилин. Модернізована інфраструктура забезпечить більш швидкий, комфортний доступ до регіону та посилить його інвестиційний та туристичний потенціал.

Кінцевими бенефіціарами проекту є насамперед мешканці прикордонних регіонів та суб'єкти господарювання, що діють на цій території, а також підприємці, транспортні компанії, органи місцевого самоврядування, внутрішні та іноземні туристи.

Czy ta strona była przydatna?

Lokalizacja projektu

Aktualności z projektu