PBU

Polish-Belarusian Cross-Border Safety. Strengthen of fire and rescue services potential.

Acronym

Project No

PLBU.03.02.00-BY-0006/17

Thematic objective

SECURITY

Priority

3.2 Addressing common security challenges

Partnerships

-

Lead beneficiary

Brest Regional Department of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Belarus (Brest Oblast, Belarus)

Beneficiaries

Regional Headquarters of the State Fire Service in Białystok (Podlaskie Voivodeship, Poland)
Municipal Headquarters of the State Fire Service in Biała Podlaska (Lubelskie Voivodeship, Poland)
Grodno Regional Department of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Belarus (Hrodna Oblast, Belarus)

Total budget 4 506 670 €
Duration 30 months
Programme Contribution 4 056 003 €

Project description

EN/

The cross-border territory is characterized by unique natural potential (Belovezskaya Pushcha, Valleys of Bug and Narew). At the same time, such factors as international automobile motorways and railway routes, border crossing points, sewage treatment facilities, transit gas- and oil pipelines, subterranean gas storage Pribuzhskoe (BY) pose potential threats in many areas. Protecting the population and environment of the area against widespread fires and the consequences of transport and industrial disasters is a growing issue in the cross-border territories of Belarus and Poland. The overall objective of the SAFETY project is to increase the level of the population security and protection of the social sector and the environment.

The SAFETY project supports the creation of the efficient joint system of monitoring and prompt response to various emergency situations in the cross-border territories of Belarus and Poland. As part of the project, the reconstruction of the fire station in Kamianiec will be done and two training centers for the rescuers in Brest and Hrodna will be created and equipped, the special equipment for fire stations in Brest and Kamianiec will be also purchased. Moreover, the partners will organize a cycle of thematic trainings for firefighters-rescuers and will develop the broad awareness-raising campaign among population of the regions.

Achievement of the SAFETY project results will improve populations' life quality through the reinforcement of people's, property and ecological safety in the cross-border territories of Polish-Belarusian borderland. This shall contribute to creating of the region more attractive for inhabitants, tourists and investors.

PL/

Obszar pogranicza charakteryzuje się unikalnym potencjałem przyrodniczym (Puszcza Białowieska, Doliny Bugu i Narwi). Jednocześnie takie czynniki jak międzynarodowe autostrady i trasy kolejowe, przejścia graniczne, oczyszczalnie ścieków, tranzytowe gazociągi i ropociągi, podziemne magazyny gazu Pribuzhskoe (BY) stwarzają potencjalne zagrożenia w wielu obszarach. Ochrona okolicznej ludności i środowiska przed rozprzestrzeniającymi się pożarami oraz konsekwencjami katastrof transportowych i przemysłowych jest coraz większym problemem na transgranicznych obszarach Białorusi i Polski. Głównym celem projektu SAFETY jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ludności oraz ochrona sektora społecznego i środowiska.

Projekt SAFETY wspiera tworzenie skutecznego wspólnego systemu monitorowania i szybkiej reakcji na różne sytuacje kryzysowe na obszarach transgranicznych Białorusi i Polski. W ramach projektu zostanie wykonana przebudowa remizy strażackiej w Kamieńcu, zostaną utworzone i wyposażone dwa centra szkoleniowe dla ratowników w Brześciu i Grodnie, zakupiony zostanie także specjalny sprzęt dla straży pożarnej w Brześciu i Kamieńcu. Partnerzy zorganizują cykl szkoleń tematycznych dla strażaków-ratowników i opracują szeroko zakrojoną kampanię zwiększającą świadomość wśród mieszkańców regionów.

Dzięki osiągnięciu rezultatów projektu SAFETY poprawi się jakość życia ludności, gdyż wzmocnione zostanie bezpieczeństwo ludzi, mienia i przyrody na transgranicznych obszarach polsko-białoruskiego pogranicza. Przyczyni się to do stworzenia regionu bardziej atrakcyjnego dla mieszkańców, turystów
i inwestorów.

BY/

Трансграничная территория характеризуется уникальным природным потенциалом (Беловежская пуща, долины рек Буг и Нарев). В то же время такие факторы, как международные автомагистрали, железнодорожные пути, пункты пересечения границы, канализационные очистные сооружения, транзитные газо- и нефтетрубопроводы, подземные газохранилище Прибужское (Беларусь) представляют собой потенциальную угрозу во многих областях. Защита населения и окружающей среды региона от широкомасштабных пожаров и последствий транспортных и техногенных катастроф становится все более актуальным вопросом на трансграничных территориях Беларуси и Польши. Общей целью проекта SAFETY является повышение уровня безопасности населения и защита общественного сектора и окружающей среды.

Проект SAFETY направлен на создание эффективной совместной системы мониторинга и оперативного реагирования на различные чрезвычайные ситуации на трансграничных территориях Беларуси и Польши. В рамках проекта будет произведена реконструкция пожарной части в Каменце, созданы и оборудованы два центра подготовки для спасателей в Бресте и Гродно, а также приобретено специальное оборудование для пожарных частей в Бресте и Каменце. Партнеры по проекту организуют цикл тематических тренингов для пожарно-спасательных команд и проведут широкомасштабную кампанию, направленную на повышение осведомленности среди населения приграничных регионов.

Достижение результатов проекта SAFETY позволит повысить качество жизни населения за счет усиления безопасности людей, недвижимого имущества и экологии на польско-белорусских приграничных территориях. Это будет способствовать созданию региона, более привлекательного для жителей, туристов и инвесторов.

UA/

Польсько-білоруське прикордоння характеризується унікальним природним потенціалом (Біловезька пуща, долини Бугу та Нарви). В той же час такі об’єкти, як міжнародні автомагістралі та залізничні маршрути, пункти перетину кордону, очисні споруди, транзитні газові та нафтопроводи, підземне газосховище «Прибузьке» (BY) становлять потенційну загрозу для цих територій. Захист населення та навколишнього середовища від пожеж та наслідків транспортних та промислових аварій стає дедалі важливішим завданням для прикордонних територій Білорусі та Польщі. Загальною метою проекту SAFETY є підвищення рівня безпеки та соціального захисту мешканців та навколишнього середовища.

Проект SAFETY підтримує створення ефективної спільної системи моніторингу та оперативного реагування на надзвичайні ситуації на прикордонних територіях Білорусі та Польщі. У рамках проекту буде проведена реконструкція пожежної станції у Кам'янці. Також будуть створені та обладнані два навчальні центри для рятувальників у Бресті та Гродно і закуплено спеціальне обладнання для пожежних станцій у Бресті та Кам'янці. Партнери організують цикл тематичних тренінгів для пожежників-рятувальників та розроблять широку інформаційну кампанію серед населення регіонів.

Досягнення результатів проекту SAFETY дозволить покращити якість життя населення шляхом посилення безпеки людей, майна та довкілля території польсько-білоруського прикордоння. Це сприятиме збільшенню привабливості регіону для жителів, туристів та інвесторів.

Czy ta strona była przydatna?

Lokalizacja projektu

Aktualności z projektu