PBU

Improvement of border region road infrastructure ensuring sustainable access to the border region (modernization and construction of road P-16)

Acronym

Project No

PLBU.02.01.00-BY-0007/17-00

Thematic objective

ACCESSIBILITY

Priority

2.1 Improvement and development of transport services and infrastructure

Partnerships

-

Lead beneficiary

Public Unitary Enterprise of Motorway Roads "Brestautodor" (Brest Oblast, Belarus)

Beneficiaries

Podlaski Voivodeship Roads Management in Białystok (Podlaskie Voivodeship, Poland)

Total budget 5 160 000 €
Duration 24 months
Programme Contribution 4 644 000 €

Project description

EN/

The development objective of the SAFEROAD project is to improve access to Brest Oblast and Podlaskie Voivodeship through sustainable development of cross-border road infrastructure. The project objective will be achieved mostly by improving the condition, quality and capacity of a P-16 road section in Brest Oblast (BY). The project is a continuation of the Large Scale Project PBU/LSP/09/005 „Construction and Instrumentation of the Road Border check- point „Peschatka - Stage III” implemented under the Poland-Belarus-Ukraine Programme 2007-2013. Without the reconstruction of the road P-16 it is not possible to ensure the safe and unhindered access of passenger and freight transport to the border checkpoint Peschatka.

Actual technical condition of road P-16 is unsatisfactory (year of construction is 1932, last major repairs were carried out in 1967), it does not meet international requirements for buses and trucks. Limitation of speed on road P-16 is 40 km/h, this indicator can not provide the throughput required to gain access to the Peschatka checkpoint. The SAFEROAD aims to make cross-border region more accessible by improving public transport links through  modernization (3,85 km) and construction (9,46 km) of road P-16, construction of a new road section to bypass settlements Vysokaje and Oberovschina is planned. After reconstruction the road P-16 will be upgra­ded from IV category (with width of carriageway 6 m) to III category (with width of 7 m). Limitation of speed will change from 40 to 90 km/h and as a result throughput will increase while ensuring less time for transportation.  

Due to implementation of the project road P-16 will be used for international movement of buses and trucks directly to the border crossing, excluding passing through populated areas. Implementation of the project will improve  accessibility of the regions, development of communication networks and systems, including development of transport services and infrastructure. Sustainable access to the border region and taking care for the environment make the regions more attractive to residents, tourists and investors.

PL/

Założonym celem projektu SAFEROAD jest poprawa dostępu do obwodu brzeskiego i województwa podlaskiego poprzez zrównoważony rozwój transgranicznej infrastruktury drogowej. Cel projektu zostanie osiągnięty głównie poprzez poprawę stanu, jakości i przepustowości odcinka drogi P-16 w obwodzie brzeskim (BY). Projekt jest kontynuacją projektu strategicznego PBU / LSP / 09/005 „Budowa i oprzyrządowanie drogowego przejścia granicznego 'Pieszczatka' - Etap III” realizowanego w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Bez przebudowy drogi P-16 nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznego i swobodnego transportu pasażerskiego i towarowego na trasie do przejścia granicznego Pieszczatka.

Rzeczywisty stan techniczny drogi P-16 jest niezadowalający (została wybudowana w 1932, a ostatnie poważne naprawy przeprowadzono w 1967 r.), nie spełnia ona międzynarodowych wymogów dotyczących autobusów i ciężarówek. Ograniczenie prędkości na drodze P-16 wynosi 40 km/h, limit ten nie może zapewnić przepustowości wymaganej do uzyskania dostępu do punktu kontroli Pieszczatka. Celem SAFEROAD jest zwiększenie dostępności regionu transgranicznego dzięki poprawie połączeń transportu publicznego poprzez modernizację (3,85 km) i budowę (9,46 km) drogi P-16, zaplanowano także budowę nowego odcinka drogi do obwodnicy miejscowości Vysokaje i Oberovschina. Po przebudowie droga P-16 zostanie przeniesiona z kategorii IV (o szerokości jezdni 6 m) do kategorii III (o szerokości 7 m). Ograniczenie prędkości zmieni się z 40 do 90 km/h, w wyniku czego wzrośnie przepustowość i skróci się czasu przejazdu.

Dzięki realizacji projektu droga P-16 będzie służyć do międzynarodowego ruchu autobusów i ciężarówek bezpośrednio na przejście graniczne, z ominięciem przejazdu przez obszary zabudowane. Realizacja projektu poprawi dostępność regionów, rozwój sieci i systemów komunikacyjnych, w tym rozwój usług transportowych i infrastruktury. Zrównoważony dostęp do regionu przygranicznego i dbałość o środowisko sprawią, że regiony będą bardziej atrakcyjne dla mieszkańców, turystów i inwestorów.

BY/

Целью разработки проекта SAFEROAD является улучшение доступа к Брестской области и Подляскому воеводству посредством устойчивого развития трансграничной дорожной инфраструктуры. Данная цель будет достигнута в основном за счет совершенствования состояния, качества и пропускной способности участка дороги Р-16 в Брестской области (Беларусь). Проект представляет собой продолжение крупного инфраструктурного проекта PBU/LSP/09/005 «Строительство и оборудование автомобильного пункта Песчатка – 3 Этап», реализованного по Программе «Польша-Беларусь-Украина» 2007-2013. Без реконструкции дороги Р-16 невозможно обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ пассажиров и грузового транспорта к пункту пропуска Песчатка.

Нынешнее техническое состояние автодороги Р-16 является неудовлетворительным (построена в 1932 г., последний капитальный ремонт проводился в 1967 г.), она не отвечает международным требованиям для автобусов и грузовых автомобилей. Ограничение скорости в 40 км/ч, установленное на дороге Р-16, не может обеспечить должный уровень показателя пропускной способности, необходимый для обеспечения доступа к пункту пропуска Песчатка. Целью проекта SAFEROAD является создание более доступного трансграничного региона при помощи улучшения линий транспорта общественного пользования путем модернизации (3,85 км) и строительства (9,46 км) автодороги Р-16. Также запланировано строительство нового участка дороги в обход населенных пунктов Высокое и Оберовщина. После реконструкции дорога Р-16 изменит свой класс с IV-го (с шириной проезжей части 6 м) до III-го (с шириной 7 м). Ограничение скорости будет изменено с 40 до 90 км/ч, в результате чего произойдет увеличение пропускной способности с одновременным сокращением времени на проезд. 

Благодаря реализации проекта, дорога Р-16 будет использоваться для международного движения автобусов и грузовых автомобилей непосредственно к погранпереходу в объезд населенных пунктов. Будет улучшена доступность региона, развитие сетей и систем связи, в том числе развитие транспортных услуг и инфраструктуры. Устойчивый доступ к приграничному региону и забота об окружающей среде делают его более привлекательными для жителей, туристов и инвесторов.

UA/

Завданням розвитку проекту SAFEROAD є покращення доступу до Брестської області та Підляського воєводства шляхом сталого розвитку транскордонної дорожньої інфраструктури. Мета проекту буде досягнута в основному за рахунок поліпшення стану, якості та потужності ділянки дороги С-16 на території Брестської області (BY). Проект є продовженням великого стратегічного проекту PBU/LSP/09/005 „Будівництво та оснащення автомобільного пункту пропуску «Песчатка» - III етап”, що реалізувався у рамках програми Польща-Білорусь-Україна 2007-2013. Без реконструкції дороги Р-16 неможливо забезпечити безпечний і безперешкодний доступ пасажирського і вантажного транспорту до пункту пропуску «Песчатка».

Фактичний технічний стан дороги Р-16 незадовільний (рік будівництва 1932 р., останні капітальні ремонти здійснювались у 1967 р.). Він не відповідає міжнародним вимогам щодо автобусів і вантажних автомобілів. Обмеження швидкості на дорозі Р-16 становить 40 км/год, цей показник не може забезпечити пропускну здатність, необхідну для отримання доступу до КПП «Пещатка». Проект SAFEROAD прагне зробити транскордонний регіон більш доступним шляхом поліпшення громадського транспортного сполучення через модернізацію (3,85 км) і будівництво (9,46 км) дороги Р-16, а також будівництво нової ділянки дороги для обходу населених пунктів Високає і Оберовщина. Після реконструкції дорога П-16 буде збільшена з IV категорії (шириною проїзної частини 6 м) до III категорії (шириною 7 м). Обмеження швидкості буде збільшено з 40 до 90 км/год, і в результаті підвищитися пропускна спроможність, забезпечуючи менший час для транспортування.

Завдяки реалізації проекту дорога Р-16 буде використовуватися для міжнародного руху автобусів і вантажних автомобілів безпосередньо до перетину кордону, за винятком проходження через населені пункти. Реалізація проекту покращить доступність регіону, розвиток мереж та систем зв'язку, включаючи розвиток транспортних послуг та інфраструктури. Сталий доступ до прикордонного регіону та догляд за навколишнім середовищем зроблять регіон більш привабливими для мешканців, туристів та інвесторів

Czy ta strona była przydatna?

Lokalizacja projektu

Aktualności z projektu