PBU

Establishment of the system of dynamic response to information of crimes and other events in Lviv

Project No

PLBU.03.02.00-UA-0008/17-00

Thematic objective

SECURITY

Priority

3.2 Addressing common security challenges

Lead beneficiary

Lviv Regional Board of Administration of the National Police (Lvivska Oblast, Ukraine)

Beneficiaries

Regional Police Headquarters in Rzeszow (Podkarpackie Voivodeship, Poland)

Total budget 6 000 000 €
Duration 26 months
Programme Contribution 5 400 000 €

Project description

EN/

The problem SoDR project wants to face is the long lasting waiting time for requested help on the information of crimes and other incidents in Lviv. The average waiting time is 20 minutes, but sometimes citizens are waiting for reguested help for 40 minutes. Every city visitor, just like the citizen, needs to feel safe, protected and be able to get help in a timely manner. The project will help regional and local authorities to respond to the common challenges in the field of safety and security.

According to a sociological survey conducted by City Institute in 2016 the level of security of the city residents was 76% during the day and 40% at night. The SoDR project implementation aims to increase these numbers to 85 % during the day and 60% by night. The waiting time for help shall decrease from up to 15 minutes to 5 mi­nutes. In order to obtain this goal the new administrative building, with integration system of data received from CCTV city cameras, will be completed, six Lviv police stations placed in Lviv will be reconstructed, new administrative building will gain integrated multiservice telecommunication system. Moreover the emergency communication subsystem, based on operative information and monitoring response of crimes, will improve, as well as data trans­mission network with CCTV cameras disposed. The main objective is to coordinate cooperation of the emergency services to provide needed security and required help to the citizens and visitors of Lviv city.

By the achievement of the planned actions, the SoDR project will affect development of the region, significantly reduce the number of crimes committed in public places and create conditions for prevention thereof. It is a straight way to increase the tourist flow and allow Lviv citizens and visitors feel save and get quick and accurate help in situations of threat.

PL/

Problemem, przed którym stoi projekt SoDR, jest długi czas oczekiwania na pomoc w sprawie informacji o przestępstwach i innych wydarzeniach we Lwowie. Średni czas oczekiwania wynosi 20 minut, ale czasami mieszkańcy czekają na pomoc przez 40 minut. Każdy odwiedzający miasto, podobnie jak jego mieszkaniec, musi czuć się bezpiecznie oraz wiedzieć, że jest chroniony i jest w stanie uzyskać pomoc w odpowiednim czasie. Projekt pomoże władzom regionalnym i lokalnym sprostać wspólnym wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony.

Według badania socjologicznego przeprowadzonego przez City Institute w 2016 r. poziom bezpieczeństwa mieszkańców miasta wynosił 76% w ciągu dnia i 40% w nocy. Realizacja projektu SoDR ma na celu zwiększenie tych liczb do 85% w ciągu dnia i 60% w nocy. Czas oczekiwania na pomoc powinien zmniejszyć się z 15 minut do 5 minut. W celu osiągnięcia tego zamierzenia zostanie ukończony nowy budynek administracyjny z systemem integracji danych otrzymanych z kamer miejskich, przebudowanych zostanie sześć lwowskich posterunków policji we Lwowie, a nowy budynek administracyjny zyska zintegrowany wielousługowy system telekomunikacyjny. Ponadto poprawi się podsystem komunikacji w sytuacjach kryzysowych, oparty na informacji operacyjnej i reakcji monitorowania przestępstw, a także sieć transmisji danych z rozmieszczonymi kamerami monitoringu miejskiego. Głównym celem jest koordynacja współpracy służb ratowniczych w celu zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa i wymaganej pomocy mieszkańcom oraz odwiedzającym Lwów.

Dzięki realizacji planowanych działań projekt SoDR wpłynie na rozwój regionu, znacząco zmniejszy liczbę przestępstw popełnianych w miejscach publicznych i stworzy warunki do ich prewencji. Jest to najlepszy sposób na zwiększenie ruchu turystycznego i umożliwienie mieszkańcom  oraz odwiedzającym Lwów poczucia bezpieczeństwa i szybkiej, dokładnej pomocy w sytuacjach zagrożenia.

BY/

Проблема, на решение которой направлен проект SoDR, заключается в длительном ожидании запрашиваемой помощи по информации о преступлениях и других происшествиях во Львове. Среднее время ожидания составляет 20 минут, хотя в некоторых случаях жителям приходится ждать помощи до 40 минут. Каждому гостю города, так же как и его жителю, необходимо чувствовать себя в безопасности, защищенным и иметь возможность получить своевременную помощь. Реализация проекта поможет региональным и местным органам власти реагировать на общие вызовы в сфере обеспечения безопасности.

Согласно социологическому исследованию, проведенному Городским институтом в 2016 году, уровень безопасности городских жителей составлял 76% в световой период дня и 40% в ночное время. Проект SoDR направлен на увеличение данных показателей до 85% днем и 60% ночью. Время ожидание помощи будет уменьшено с 15 до 5 минут. Для достижения этой цели будет завершено строительство административного здания с системой сбора данных, получаемых с городских камер видеонаблюдения, проведена реконструкция шести отделений полиции, расположенных во Львове, новое административное здание получит интегрированную многофункциональную телекоммуникационную систему. Кроме того, будет усовершенствована подсистема аварийной связи, основывающаяся на оперативном информационном и мониторинговом реагировании на преступления, а также сеть передачи данных при помощи размещенных камер видеонаблюдения. Основной целью является координация взаимодействия служб экстренной помощи для обеспечения необходимой безопасности запрашиваемой помощи для жителей и гостей города Львова.

По завершении запланированных мероприятий проект SoDR окажет влияние на развитие региона, позволит значительно сократить количество преступлений, совершаемых в общественных местах, и создаст условия для их предотвращения. А это, в свою очередь, непосредственно увеличит поток туристов и позволит жителям и гостям Львова чувствовать себя безопасно и получать быструю и надежную помощь в опасных ситуациях.

UA/

Проблема, яку буде вирішено в рамках проекту SoDR - це тривалий термін отримання інформації про злочини та інші події у Львові. Середній час очікування - 20 хвилин, але іноді громадяни чекають на допомогу 40 хвилин. Кожен відвідувач міста, як і громадянин, повинен відчувати себе в безпеці, захищеним і вчасно отримувати допомогу. Проект допоможе регіональним та місцевим органам влади реагувати на спільні виклики у сфері безпеки.

За даними соціологічного опитування, проведеного Інститутом міста у 2016 році, рівень безпеки жителів міста становив 76% у світлий період доби і 40% у нічний час. Реалізація проекту SoDR спрямована на збільшення цих показників до 85% протягом дня та 60% вночі. Час очікування допомоги зменшується від 15 хвилин до 5 хвилин. Для досягнення цієї мети буде завершено будівництво нової адміністративної будівлі з інтеграційною системою даних, отриманих з міських відеокамер CCTV. Шість поліцейських відділків у Львові будуть реконструйовані. Нова адміністративна будівля буде обладнана комплексною багатофункціональною телекомунікаційною системою. Окрім того, буде покращено підсистему аварійної комунікації, яка базується на оперативній інформації та моніторинговому реагуванні на злочини, а також мережу передачі даних з камер відеоспостереження. Головною метою є координація взаємодії служб екстреної допомоги для забезпечення необхідної безпеки та допомоги громадянам, а також гостям міста Львова.

Здійснення запланованих заходів в рамках проекту SoDR вплине на розвиток регіону, значно зменшить кількість злочинів, вчинених у громадських місцях, і створить умови для їх попередження. Це прямий шлях для збільшення туристичного потоку та надання громадянам та гостям міста Львова відчуття безпеки, а також швидкої та чіткої допомоги в небезпечних ситуаціях.

Zdjęcia z projektu

Filmy z projektu

Lokalizacja projektu

Materiały do pobrania

Kalendarz wydarzeń

Kontakt

Aktualności z projektu