PBU

Reducing of the risk of TB epidemic in the border areas of Ukraine and Poland through the construction of tuberculous hospital for 100 beds in Zakarpatska Oblast and introduction of innovative methods of tuberculous monitoring, prevention and treatment

Project No

PLBU.03.01.00-UA-0010/17-00

Thematic objective

SECURITY

Priority

3.1 Support to the development of health protection and social services

Lead beneficiary

Health Department of the Regional State Administration of Transcarpathian Region (Zakarpatska Oblast, Belarus)

Beneficiaries

Frederic Chopin Regional Clinical Hospital No. 1 in Rzeszów (Podkarpackie Voivodeship, Poland)
Regional Clinical Territorial Medical Association "Phthisiatry" (Zakarpatska Oblast, Ukraine)

Total budget 6 400 000 €
Duration 36 months
Programme Contribution 5 760 000 €

Project description

EN/

The main challenge of the RRTB project is complicated epidemic situation of tuberculosi (TB) in Transcarpathian Region. The occurrence of the disease is much higher than in the neighbourhood countries. There are several features affecting the epidemiology of TB: location (borders with 4 countries of EU), strong migration, many persons of risk groups, existence of hard-to-reach villages. Moreover, deficiencies in the health care system in Ukraine and lack of modern medical diagnostic equipment leads to insufficient access to modern TB diagnosis and finally to low detection of TB patients. At the same time, TB hospitals do not meet appropriate standards which causes development and spread of chemioresistant TB and TB among medical staff. Taking into account strong migration processes, such situation is a threat to national security of Ukraine but also to neighbouring Poland, especially its south-eastern part. 

The overall objective of RRTB is reducing the number of TB incidences in the Programme area which shall be
achieved primarily by building the TB hospital in Nyzhnya Apsha village (Zakarpattya, UA) provided with modern medical equipment and innovative European approaches to TB detection, prevention and treatment. Improvement of medical equipment in Frederic Chopin Regional Clinical Hospital No. 1 in Rzeszów is also forseen in the project. Thanks to implementation of the cost-effective treatment and raising quality of medical services in the field of TBT the project shall increase the effectiveness of TB detection by means of microscopy method in general medical network up to 5%, reduce the incidence by 1.5 times. These actions will affect the final beneficiaries of the project – 75 000 citizens covered by improved health services. Population of Transcarpathian Region and Podkarpackie Voivodeship will benefit from the RRTB outputs. Closer cross-border cooperation and exchanging experience between medical institutions of Ukraine and Poland shall lead to the achievement of the project’s goals.

PL/

Zmniejszenie ryzyka epidemii gruźlicy na obszarach przygranicznych Ukrainy i Polski poprzez budowę szpitala gruźliczego na 100 łóżek w obwodzie zakarpackim i wprowadzenie innowacyjnych metod monitorowania i leczenia gruźlicy oraz zapobiegania tej chorobie.

Głównym wyzwaniem projektu RRTB jest skomplikowana sytuacja epidemiologiczna gruźlicy (TB) na Zakarpaciu. Występowanie choroby jest znacznie wyższe niż w krajach sąsiadujących. Istnieje kilka cech wpływających na epidemiologię gruźlicy: lokalizacja (granice z 4 krajami UE), silna migracja, wiele osób z grup ryzyka, istnienie trudno dostępnych wiosek. Co więcej, braki w systemie opieki zdrowotnej na Ukrainie i brak nowoczesnego sprzętu do diagnostyki medycznej skutkują niedostatecznym dostępem do nowoczesnej diagnostyki gruźlicy i ostatecznie niskim stopniem wykrywania pacjentów z gruźlicą. Jednocześnie szpitale gruźlicy nie spełniają odpowiednich standardów, które powodują rozwój i rozprzestrzenianie się lekoopornej gruźlicy i gruźlicy wśród personelu medycznego. Biorąc pod uwagę silne procesy migracyjne, taka sytuacja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Ukrainy, ale także dla sąsiedniej Polski, zwłaszcza jej południowo-wschodniej części.

Ogólnym celem RRTB jest zmniejszenie liczby zachorowań na gruźlicę w obszarze objętym Programem, co zostanie osiągnięte przede wszystkim poprzez budowę szpitala gruźliczego w wiosce Nyzhnya Apsha (Zakarpattya, UA) wyposażonego w nowoczesny sprzęt medyczny i innowacyjne europejskie podejście do wykrywania i leczenia gruźlicy oraz zapobiegania  tej chorobie. W projekcie przewidziano również poprawę wyposażenia medycznego w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Fryderyka Chopina nr 1 w Rzeszowie. Projekt zwiększy skuteczność wykrywania gruźlicy metodą mikroskopową w ogólnej sieci medycznej do 5%, zmniejszy długoterminową zapadalność o 1,5 raza, dzięki wdrożeniu opłacalnego leczenia i podniesieniu jakości usług medycznych w dziedzinie gruźlicy. Działania te wpłyną na ostatecznych beneficjentów projektu - 75 000 obywateli objętych ulepszonymi usługami zdrowotnymi. Ludność Obwodu Zakarpackiego i województwa podkarpackiego skorzysta z rezultatów RRTB. Bliższa współpraca transgraniczna i wymiana doświadczeń między instytucjami medycznymi Ukrainy i Polski doprowadzi do osiągnięcia celów projektu.

BY/

Основным вызовом проекта RRTB является сложная эпидемическая ситуация с туберкулезом в Закарпатской области. Распространенность заболевания гораздо выше, чем в соседних странах. Есть несколько особенностей, влияющих на эпидемиологию туберкулеза: географическое расположение (граница с 4 странами ЕС), высокий уровень миграции, большое количество лиц из групп риска, наличие труднодоступных деревень. Более того, несовершенство системы здравоохранения Украины и нехватка современного медицинского диагностического оборудования приводят к недостаточному доступу к современным методам диагностики туберкулеза и в итоге к низкой выявляемости туберкулезных больных. В то же время больницы для туберкулезных больных не соответствуют необходимым стандартам, что вызывает развитие и распространение туберкулеза, в том числе химиорезистентного, среди медицинского персонала. Учитывая значительный уровень миграционных процессов, данная ситуация представляет угрозу национальной безопасности не только Украины, но и Польши, особенно в ее юго-восточной части.

Общей целью проекта RRTB является снижение уровня заболеваемости туберкулезом на Программной территории, что будет достигнуто посредством строительства больницы для туберкулезных больных в деревне Нижняя Апша в Закарпатской области Украины, оснащенной современным медицинским оборудованием, с предоставлением инновационных европейских методов выявления, профилактики и лечения туберкулеза. В рамках проекта также предусмотрена модернизация медицинского оборудования в Региональной клинической больнице № 1 им. Федерика Шопена в Жешуве. Проект будет способствовать увеличению эффективности обнаружения туберкулеза на 5% за счет использования метода микроскопического исследования в общемедицинской сети, снижению уровня заболеваемости в долгосрочной перспективе в 1,5 раза, благодаря внедрению эффективного лечения туберкулеза и повышения качества медицинских услуг. Все эти мероприятия окажут влияние на конечных бенефициаров проекта, которыми являются 75 000 жителей, охваченных улучшенными медицинским обслуживанием. Результатами проекта RRTB сможет воспользоваться население Закарпатской области Украины и Подкарпатского воеводства Польши. Более тесное трансграничное сотрудничество и обмен опытом между медицинскими учреждениями Украины и Польши приведет к достижению всех целей проекта.

UA/

Основним завданням, яке має вирішити проект RRTB - це складна епідемічна ситуація із захворюванням на туберкульоз  у Закарпатській області. Рівень захворюваності значно вищий, ніж у сусідніх країнах. Існує кілька факторів, які впливають на епідеміологічну ситуацію з туберкульозом: географічне розташування (кордони з 4 країнами ЄС), значна міграція, багато людей з груп ризику, наявність важкодоступних сіл. Більше того, недоліки в системі охорони здоров'я в Україні та відсутність сучасного медичного діагностичного обладнання призводять до обмеженого доступу до сучасної діагностики туберкульозу та, зрештою, до низького виявлення хворих на туберкульоз. В той же час, туберкульозні лікарні не відповідають необхідним стандартам, що спричинює  розвиток і поширення хіміорезистентного туберкульозу та туберкульозу серед медичного персоналу. Беручи до уваги сильні міграційні процеси, така ситуація є загрозою для національної безпеки України, а також для сусідньої Польщі, особливо її південно-східної частини.

Загальною метою RRTB є зменшення кількості випадків туберкульозу на території Програми, яке повинно бути досягнуто, в першу чергу, шляхом створення туберкульозної лікарні у с. Нижня Апша (Закарпаття, Україна). В рамках проекту також передбачається вдосконалення медичного обладнання в регіональній клінічній лікарні Фредеріка Шопена №1 в Жешові. Проект має підвищити ефективність виявлення туберкульозу методом мікроскопії в загальномедичній мережі до 5%, скоротити тривалість захворювання в 1,5 рази, завдяки впровадженню менше затратного лікування та підвищенню якості медичних послуг для лікування туберкульозу. Ці заходи вплинуть на кінцевих бенефіціарів проекту - 75 000 громадян буде охоплено покращеними медичними послугами. Населення Закарпатської області та Підкарпатського воєводства отримає користь від результатів RRTB. Більш тісне транскордонне співробітництво та обмін досвідом між медичними установами України та Польщі сприятимуть досягненню цілей проекту.

Zdjęcia z projektu

Filmy z projektu

Lokalizacja projektu

Materiały do pobrania

Kalendarz wydarzeń

Kontakt

Aktualności z projektu