PBU

Construction of the relocatable X-ray scanning control system of vehicles at the border checkpoint “Berestovitsa”

Project No

PLBU.04.02.00-BY-0015/17-00

Thematic objective

BORDERS

Priority

4.2 Improvement of border management operations, customs and visas procedures.

Lead beneficiary

Grodno Regional Custom House (Grodno Oblast, Belarus)

Beneficiaries

State Customs Committee of the Republic of Belarus (Grodno Oblast, Belarus)
Podlaski Voivodeship (Podlaskie Voivodeship, Poland)

Total budget 4 500 000 €
Duration 36 months
Programme Contribution 4 050 000 €

Project description

EN/

The level of economic development of the Belarusian-Polish border region demands lots of improvements. The share of agricultural sector in the occupational pattern is high, while level of innovation in small and medium business is rather low. The above mentioned factors hinder the development of cross-border mobility. The chal­lenge is to improve safety and increase transit location that will lead to further improvement of external econo­mic relations and increase the competitiveness of the region.

The project BERESTOVITSA shall contribute to the solution of the above problems, by implementing of the new technology of „non-intrusive” inspection at border crossing-point “Berestovitsa” (without the need to open vehicles or unload). The project involves the construction of the X-ray scanning control system, including scanning equipment, a shed building for it and a building for personnel, utility systems, passways, parking for vehicles, training for experts to work with the scanning equipment and organization of speeded up inspection of vehicles. In order to gain on the cross-border project implementation, projects partners plan the exchange of experiences, particularly on application of the X-ray data. Thus carriers and people crossing the border at the check-point “Berestovitsa”, as well as officers of the border guard, customs and other services will benefit from the project implementation. Using the technology of non-intrusive customs inspection will create necessary conditions for prompt and safe border crossing in both directions

PL/

Poziom rozwoju gospodarczego pogranicza białorusko-polskiego wymaga wielu ulepszeń. Udział sektora rolnego w strukturze zatrudnienia jest wysoki, podczas gdy poziom innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach jest raczej niski. Powyższe czynniki utrudniają rozwój mobilności transgranicznej. Wyzwaniem jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie możliwości lokalizacji tranzytu, co doprowadzi do dalszej poprawy zewnętrznych stosunków gospodarczych i zwiększenia konkurencyjności regionu.

Projekt BERESTOVITSA przyczyni się do rozwiązania powyższych problemów poprzez wdrożenie nowej technologii „nieinwazyjnej” kontroli na przejściu granicznym „Berestovitsa” (bez potrzeby otwierania pojazdów lub rozładowywania). Projekt obejmuje budowę systemu kontroli skanowania rentgenowskiego, w tym sprzętu skanującego, budynku dla niego i budynku dla personelu, systemów użytkowych, przejść, parkingów dla pojazdów, szkolenia dla ekspertów do pracy ze sprzętem skanującym i organizacji przyśpieszonej kontroli pojazdów. Aby zyskać na realizacji projektu transgranicznego, partnerzy projektów planują wymianę doświadczeń, zwłaszcza w zakresie stosowania danych rentgenowskich. W ten sposób przewoźnicy i osoby przekraczające granicę w punkcie kontrolnym „Berestovitsa”, a także funkcjonariusze straży granicznej, służby celne i inne służby skorzystają z realizacji projektu. Zastosowanie technologii nieinwazyjnej kontroli celnej stworzy niezbędne warunki do szybkiego i bezpiecznego przekraczania granicy w obu kierunkach.

BY/

Уровень экономического развития белорусско-польского приграничного региона требует большого количества усовершенствований. Доля сельскохозяйственного сектора в структуре занятости населения довольно высока, в то время как уровень инновационного потенциала в сфере малого и среднего бизнеса низкий. Данные факторы препятствуют развитию трансграничной мобильности. Задача заключается в том, чтобы повысить безопасность и увеличить транзит, что приведет к дальнейшему улучшению внешнеэкономических связей и повышению конкурентоспособности региона.

Проект BERESTOVITSA будет способствовать решению вышеупомянутых проблем посредством реализации нового метода «неинтрузивного» досмотра в пограничном пункте пропуска «Берестовица» (без необходимости открытия или разгрузки транспортных средств). Проектом предусмотрено строительство рентгеновской сканирующей системы, включая сканирующее оборудование, навес для него и здание для персонала, инженерно-технических систем, проездов, парковки для транспортных средств, проведение обучения специалистов для работы со сканирующим оборудованием и организации ускоренной проверки автотранспорта. Для получения выгоды от реализации трансграничного проекта партнеры по проекту также планируют осуществить обмен опытом, в частности по применению данных по рентгеновскому сканированию. Таким образом от реализации проекта выиграют перевозчики, люди, пересекающие границу через погранпереход «Берестовица», а также сотрудники пограничной, таможенной и других служб. Использование метода неинтрузивного таможенного досмотра создаст необходимые условия для быстрого и безопасного пересечения границы в обоих направлениях.

UA/

Рівень економічного розвитку білорусько-польського прикордонного регіону вимагає суттєвих покрашень. Питома вага аграрного сектору в професійній структурі є високою, а рівень інновацій у малому та середньому бізнесі досить низький. Вищезазначені фактори перешкоджають розвитку транскордонної мобільності. Завданням є покращення безпеки та збільшення транзитної зони, що сприятиме подальшому вдосконаленню зовнішньоекономічних відносин та підвищенню конкурентоспроможності регіону.

Проект BERESTOVITSA сприятиме вирішенню зазначених вище проблем шляхом впровадження нової технології «неінтрузивної» перевірки на прикордонному пункті пропуску «Берестовиця» (без необхідності відкриття транспортних засобів або вивантаження). Проект передбачає встановлення системи рентгенівського сканування, включаючи обладнання для сканування, будівництво приміщення для нього і приміщення для персоналу, комунальні системи, переходи, стоянки для транспортних засобів, навчання фахівців для роботи з обладнанням для сканування та проведення пришвидшеного огляду транспортних засобів. Для досягнення транскордонного ефекту в реалізації проекту партнери проекту планують обмін досвідом, зокрема щодо використання рентгенівських даних. Таким чином, перевізники та люди, які перетинають кордон у пункті пропуску «Берестовиця», а також працівники прикордонної, митної та інших служб отримають користь від реалізації проекту. Використання технології неінтрузивної перевірки створить необхідні умови для швидкого і безпечного перетину кордону в обох напрямках.

Zdjęcia z projektu

Filmy z projektu

Lokalizacja projektu

Materiały do pobrania

Kalendarz wydarzeń

Kontakt

Aktualności z projektu