Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
PBU in numbers2_oczyszczalnie mapa projektów

Uproszczone wymogi dla beneficjentów

22 / 05 / 2017

W celu przyspieszenia procesu przygotowania pełnych wniosków aplikacyjnych został opracowany przez Instytucję Zarządzająca oraz Wspólny Sekretariat Techniczny szereg uproszczeń. Zmiany dotyczą załączników, które wraz z pełnym wnioskiem aplikacyjnym mają zostać złożone na drugim etapie naboru wniosków.

Pełna lista dokumentów, które powinny być dostarczone wraz z pełnym wnioskiem aplikacyjnym, znajduje się w części 3.2.2 Podręcznika Programu Część I – Aplikant. Informujemy, iż wprowadzone zmiany obejmują:

 • Aneksy A3 (Kopie rachunku zysków i strat, bilanse) i A11 (Mapy, szkice lokalizacji projektu) zostały usunięte z listy wymaganych załączników,
 • Aneksy A4 (Deklaracja beneficjenta wiodącego o posiadaniu funduszy niezbędnych do wdrożenia projektu) i A9 (Oświadczenie o pozwoleniu na budowę lub równoważnym dokumencie) muszą zostać dostarczone jedynie przez wnioskodawców, którzy otrzymają dofinansowanie, przed podpisaniem umowy grantowej,
 • Aneks A6 (Dokument rejestracyjny) – w przypadku dostarczenia przez ukraińskich bądź białoruskich aplikantów kopii dokumentów rejestracyjnych nie ma już obowiązku, aby była to kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający lub notariusza, wystarczy, że zgodność z oryginałem będzie potwierdzona przez beneficjenta.

Pozostałe załączniki powinny zostać dostarczone zgodnie z wymogami opisanymi w Podręczniku Programu.

Jednocześnie chcemy zapewnić, iż wprowadzone zmiany nie mają wpływu na ocenę pełnych wniosków aplikacyjnych. Kryteria oceny pozostają bez zmian. Jedynym celem wprowadzonych zmian jest zmniejszenie zakresu administracyjnych wymagań ciążących na aplikantach.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna