Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

O Programie

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina od 17 lat wspiera procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu mają charakter niekomercyjny i przyczyniają się do poprawy jakości życia osób zamieszkujących tereny wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi.

Każde przedsięwzięcie finansowane przez Program musi osiągać silny efekt transgraniczny, nie tylko poprzez partnerstwo zawarte pomiędzy instytucjami, ale przed wszystkim dzięki rezultatom działań i ich pozytywnemu wpływowi na obszar przygraniczny i jego mieszkańców.

Pierwsza edycja Programu była realizowana w latach 2004-2006. W tamtym okresie, struktura Programu i finansowania projektów była znacznie bardziej skomplikowana niż obecnie (w Polsce koszty były pokrywane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podczas gdy Białoruś i Ukraina korzystała z funduszy TACIS), mimo to łączną kwotą 45,8 mln EUR środków unijnych sfinansowano 167 projektów.


tesr    

W latach 2007-2013 Program był realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). Wsparcie z budżetu UE wzrosło znacząco do ponad 170 milionów EUR i z tych środków zostało zrealizowanych 117 projektów. Były to duże projekty infrastrukturalne, regularne i parasolowe. Zaowocowały one znaczącym postępem w takich sektorach i obszarach, jak: infrastruktura społeczna, opieka zdrowotna, edukacja, turystyka, ochrona dziedzictwa kulturowego,  bezpieczeństwo oraz infrastruktura i obsługa przejść granicznych.


    

W okresie programowania 2014-2020 Program działa w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS), odpowiadając na potrzeby krajowe i regionalne oraz podejmując  wspólne wyzwania w dziedzinie środowiska, kultury, zdrowia publicznego, a także bezpieczeństwa i ochrony. Pod względem budżetu Program Polska-Białoruś-Ukraina, z dofinansowaniem o wartości ponad 170 mln euro przyznanym na realizację 167 projektów, jest największym programem transgranicznym na lądowych granicach Unii Europejskiej.  


    

Strategia Programu została przyjęta po przeprowadzeniu analizy społeczno-gospodarczej, w której określono wspólne priorytety państw i ich regionów. Opiera się ona także na doświadczeniach z poprzednich okresów programowania. Strategia Programu uwzględnia również opinie zainteresowanych stron dotyczące wspólnych potrzeb i wyzwań na obszarze Programu. Ponadto odzwierciedlone są w niej decyzje podjęte przez władze Polski, Białorusi i Ukrainy, koncentrujące uwagę Programu na tych obszarach tematycznych, w których państwa uczestniczące mogą rozwiązywać wspólne problemy i wykorzystywać wspólne zasoby.

Program Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 jest dokumentem definiującym najważniejsze kwestie związane z realizacją Programu, jego otoczeniem, celami i funkcjonowaniem. Opisuje obszary problemowe, które zostaną wsparte dzięki współfinansowaniu projektów, określone w czterech Celach Tematycznych i ich priorytetach


Cele tematyczne i ich priorytetyDZIEDZICTWO
Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii
Priorytet 1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnegoDOSTĘPNOŚĆ
Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury
Priorytet 2.2 Rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnychBEZPIECZEŃSTWO
Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych
Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwemGRANICE
Priorytet 4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic
Priorytet 4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna