Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
mapa projektów

VII posiedzenie Wspólnego Komitetu Monitorującego

04 / 01 / 2023

Na posiedzeniu 9 grudnia 2022 r. Wspólny Komitet Monitorujący (WKM) Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, podjął następujące decyzje w konsekwencji rosyjskiej agresji wojskowej na Ukrainę i udziału w niej Białorusi:

 • obniżenie maksymalnego dofinansowania unijnego dla partnerów białoruskich do wysokości wypłaconych już zaliczek;
 • uznania wydatków partnerów białoruskich za niekwalifikowalne (obejmujących wydatki poniesione i opłacone przed 24.02.2022 r.), których nie można wypłacić z powodu zawieszenia porozumienia finansowego;
 • skorzystania z mechanizmu współfinansowania w 100% dla wydatków ujętych w rocznych sprawozdaniach finansowych za lata obrachunkowe rozpoczynające się odpowiednio 1 lipca 2021 r., 1 lipca 2022 r. i 1 lipca 2023 r. zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2192 z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia przepisów szczegółowych dotyczących programów współpracy na lata 2014-2020 wspieranych z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” wskutek zakłócenia realizacji programów;
 • wdrożenia przez Instytucję Zarządzającą uproszczonej procedury bezpośredniego odzyskiwania środków od partnerów na podstawie art. 14 Rozporządzenia (UE) 2022/2192;
 • wobec PL-BY projektów, które się nie rozpoczęły:

  • decyzja o nierozpoczynaniu projektów;
  • wygaśnięcie umów grantowych na takie projekty.

 • PL-UA projekty, które nie mogą zostać sfinalizowane w związku z brakiem środków, zostaną rozliczone na bazie zrealizowanych działań.

Obecny na posiedzeniu WKM przedstawiciel Komisji Europejskiej podkreślił, że żadne wydatki partnerów białoruskich nie mogą zostać zaakceptowane (nawet sprzed daty granicznej, tj. sprzed 24.02.2022 r.), jeśli nie zostały w pełni skontrolowane i zaudytowane.

Oszczędności wygenerowane przez zawieszenie współpracy z Białorusią i powyższe decyzje, zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektów podejmujących wyzwania migracyjne. WKM będzie decydował o ich wyborze.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna