Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Budowa relokowalnego systemu rentgenowskiej kontroli pojazdów na przejściu granicznym “Berestovitsa”

AKRONIM

BERESTOVITSA

NUMER

LIP/0015/16

Rodzaj projektu

Duży Projekt Infrastrukturalny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

GRANICE

PRIORYTET

4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Urząd Celny Regionu Grodzieńskiego (Obwód grodzieński, Białoruś)

BENEFICJENT

Państwowy Komitet Celny Republiki Białorusi (Obwód miński, Białoruś)
Wojewoda Podlaski (Województwo podlaskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 4 500 000,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 4 050 000,00 €
CZAS TRWANIA 36 miesięcy 01.06.2019 - 31.05.2022

Opis projektu

Poziom rozwoju gospodarczego pogranicza białorusko-polskiego wymaga znaczącej poprawy. Udział sektora rolnego w strukturze zatrudnienia jest wysoki, podczas gdy poziom innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach jest raczej niski. Powyższe czynniki utrudniają rozwój ruchu transgranicznego. Wyzwaniem jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie zakresu lokalizacji tranzytu, co doprowadzi do dalszej poprawy zewnętrznych stosunków
gospodarczych i zwiększenia konkurencyjności regionu.

Projekt BERESTOVITSA ma przyczynić się do rozwiązania powyższych problemów poprzez wdrożenie nowej technologii „nieinwazyjnej” kontroli na przejściu granicznym „Berestovitsa” (bez potrzeby otwierania lub rozładowywania pojazdów). Projekt obejmuje budowę systemu kontroli skanowania rentgenowskiego,
w tym sprzętu skanującego, wiaty na sprzęt i budynku dla personelu, systemów użytkowych, przejść, parkingów dla pojazdów, szkolenie dla ekspertów do pracy ze sprzętem skanującym i organizacji przyspieszonej kontroli pojazdów. Aby zyskać na realizacji projektu transgranicznego, partnerzy projektów planują wymianę doświadczeń, zwłaszcza w zakresie stosowania danych rentgenowskich. W ten sposób przewoźnicy i osoby przekraczające granicę w punkcie kontrolnym „Berestovitsa”, a także funkcjonariusze straży granicznej, służby celne i inne służby skorzystają z realizacji projektu. Zastosowanie technologii nieinwazyjnej kontroli celnej stworzy niezbędne warunki do szybkiego i bezpiecznego przekraczania granicy w obu kierunkach.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna