Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

RoweLove Roztocze – razem pomimo granic

AKRONIM

PLUARoztocze

NUMER

PBU1/0211/16

Rodzaj projektu

Projekt regularny

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

Gmina Zamość (Województwo lubelskie, Polska)

BENEFICJENT

Województwo Lubelskie (Województwo lubelskie, Polska)
Roztoczański Park Narodowy (Województwo lubelskie, Polska)
Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych „Euroregion Karpaty - Ukraina” (Obwód lwowski, Ukraina)
Departament ds. Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (Obwód lwowski, Ukraina)
Jaworowski Park Narodowy (Obwód lwowski, Ukraina)

ŁĄCZNY BUDŻET 2 056 060,97 € DOFINANSOWANIE Z EIS 1 854 954,87 €
CZAS TRWANIA 50 miesięcy 01.11.2018 - 31.12.2022

Opis projektu

Roztocze – wielokulturowy obszar wspólny dla Polski i Ukrainy – ma własną unikatową geografię i przyrodę, a także cenną różnorodność biologiczną. Niestety, na tym terenie świadomość ekologiczna wśród mieszkańców i turystów jest niska, zły jest także stan techniczny infrastruktury turystycznej. Wspólne polsko-ukraińskie usługi turystyczne nie były standaryzowane i dobrze promowane.

Beneficjenci projektu PLUARoztocze postanowili zmierzyć się z tymi wyzwaniami, tworząc nowe elementy infrastruktury rowerowej Roztocza i łącząc jedną linią nowe geoturystyczne centra informacyjne zlokalizowane na trasie. Główną inwestycją jest budowa i modernizacja 327-kilometrowej transgranicznej trasy rowerowej, na której powstaną drewniane wiaty, tablice informacyjne i punkty obsługi rowerzystów.

Trasa obejmuje najcenniejsze obiekty przyrodnicze i kulturowe regionu. Drugim wyzwaniem dla tego obszaru jest ograniczenie degradacji środowiska i zwiększenie w środowiskach lokalnych świadomości konieczności ochrony przyrody. W tym celu Jaworowski Park Narodowy utworzy Centrum Edukacji Ekologicznej w Wereszycy. Podobne Centrum Geoturystyczne zostanie wybudowane i wyposażone w Lipsku-Polesiu. Oba centra staną się bazą edukacyjną, miejscem wystaw przyrodniczych i kulturalnych oraz spotkań grup młodzieżowych i folklorystycznych, a także punktami informacji turystycznej. Partnerzy projektu zorganizują tam liczne imprezy transgraniczne, warsztaty i spotkania edukacyjne. Przygotowywane i rozprowadzane będą również publikacje informacyjne i turystyczne na temat dziedzictwa przyrodniczego.

Projekt PLUARoztocze jest skierowany do mieszkańców województwa lubelskiego i obwodu lwowskiego, turystów, a także rowerzystów odwiedzających teren po obu stronach granicy. Partnerzy projektu chcą zwiększyć ich świadomość na temat działań wzmacniających infrastrukturę turystyczną i potencjał Roztocza. Wspólna promocja i ochrona istniejącego dziedzictwa przyrodniczego obu sąsiadujących krajów zachęci lokalnych odbiorców do odwiedzenia tego pięknego regionu.

 

 

Rezultaty projektu


INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA

 • Dzięki realizacji projektu zostały wybudowane wiaty edukacyjne i rowerowe, w przygranicznym regionie Roztocza, a także zrewitalizowane dwa obiekty turystyczne, które zaadoptowano do prowadzenia szkoleń i warsztatów edukacyjnych dla dzieci i nauczycieli oraz organizacji spotkań, festiwali i konferencji na temat dziedzictwa naturalnego oraz ochrony środowiska.

 • W Lipsku Polesiu (województwo lubelskie), w budynku, w którym kiedyś mieściła się szkoła, powstało Centrum Geoturystyczne z infrastrukturą w pełni dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Budynek przeszedł prawdziwą metamorfozę i został gruntownie odnowiony. Przy okazji rozebrano stare budynki gospodarcze, powstała altana i parking. Obok utworzono ścieżkę przyrodniczą z gigantycznymi modelami fauny i flory Roztocza.

 • W Lipsku Polesiu oraz pobliskich Wierzchowinach wybudowano dwie wieże widokowe, z których można podziwiać piękno krajobrazu Roztocza.

 • W Wereszycy, na terenie Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego (UA) powstało Centrum Edukacji Ekologicznej z wiatą edukacyjną.

 


ŚCIEŻKI ROWEROWE

Jednym z ważnych etapów realizacji działań i rozwoju infrastruktury turystycznej było dostosowanie Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza dla turystów rowerowych, poprzez oznakowanie 297 km szlaku – 187 km trasy zostało oznakowane w Polsce oraz 110 km na Ukrainie. Przy szlaku rowerowym zostały zainstalowane stacje wypoczynku i naprawy rowerów (stacja rowerowa na terenie Jaworowskiego Przyrodniczego Parku Narodowego, oznakowanie szlaku rowerowego w Roztoczańskim Parku Narodowym). W tym celu zbudowano drewniane zadaszone altanki, wyposażone w stół i ławy do siedzenia oraz stojak na rowery. Przy każdym punkcie zostały zamontowane tablice informacyjne dla turystów Nowe szlaki rowerowe zostały oznakowane także w gminie Zamość. Przez gminę wytyczono ścieżki rowerowe o łącznej długości 77 km, które połączone są z Centralnym Szlakiem Rowerowym Roztocza. Na szlaku rowerowym są również zamontowane czujniki natężenia ruchu: 6 czujników zostało zamontowanych po stronie polskiej (Lipsko Polesie, Wierzchowiny, Zwierzyniec, Pardysówka, Bełżec) oraz 3 czujniki po stronie ukraińskiej (Krechów, Iwano-Frankowe, Wereszczyca).

 


STRONA INTERNETOWA I APLIKACJA MOBILNA

Turyści odwiedzający Roztocze mogą skorzystać z dedykowanej strony „Centralnego Szlaku Rowerowego”, gdzie znajdą interaktywne mapy lub ściągną aplikację mobilną, dzięki której łatwo skorzystają z przykładowych tras rowerowych lub samodzielnie zaplanują wycieczkę.

 

Strona internetowa

      RoweLove Roztocze

Aplikacja mobilna

       Android

       iOS

 


PUBLIKACJE

W ramach projektu powstały trójjęzyczne publikacje w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

        Przewodnik turystyczny

        Broszura informacyjna o projekcie

        Album fotograficzny z Gminą Zamość na Roztocze

 

Aktywna współpraca partnerów oraz liczne spotkania zaowocowały przygotowaniem i wydaniem strategicznego dokumentu rozwoju turystyki na Roztoczu.

        Plan współpracy transgranicznej w zakresie promocji i zachowania dziedzictwa naturalnego Roztocza polsko-ukraińskiego na lata 2020-2027

 


WYDARZENIA

Partnerzy projektu aktywnie promują ekoturystykę w regionie oraz podnoszą świadomość ekologiczną, m.in. poprzez organizowanie obchodów Światowego Dnia Edukacji Ekologicznej, warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży (np. warsztaty dla dzieci w Jaworowskim Przyrodniczym Parku Narodowym), konferencji i wydarzeń sportowych. Dzięki organizowanym wydarzeniom, dzieci ze szkół obszaru transgranicznego mają doskonałą okazję poznania świata roślin, uczestniczenia w dedykowanych warsztatach przyrodniczych, quizach i zabawach orientacyjnych. Organizowane były także warsztaty dla pracowników instytucji zajmujących się ochroną środowiska oraz ukraińskich władz lokalnych i regionalnych.

Roztoczański park aktywnie promuje zdrowy i ekologiczny odpoczynek. W ramach projektu zainicjowano cykliczne wydarzenie sportowe – międzynarodowy rajd rowerowy „RoweLove Roztocze”. Pierwszy rajd odbył się w dniach 14-17 lipca 2021 i wzięło udział 150 uczestników z całej Polski. Uczestnicy w ciągu kilku dni pokonali trasę rowerową o różnym poziomie trudności – łącznie ponad 300 km na terenie obszaru rezerwatu przyrodniczego Roztocza w Polsce i Ukrainie.

 

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna