Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Przyrodnicza skarbnica ponad granicami

AKRONIM

NatureTreasury

NUMER

PBU2/0832/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.2 Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

PARTNERSTWO

PL-BY

BENEFICJENT WIODĄCY

Białowieski Park Narodowy (Województwo podlaskie, Polska)

BENEFICJENT

Wydział Edukacji Rady Miasta Pińsk (Obwód brzeski, Białoruś)
II Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce (Województwo podlaskie, Polska)
Państwowa Placówka Oświatowa "Szkoła nr 3 w Pińsku" (Obwód brzeski, Białoruś)
Lokalny Fundusz Ekologiczny "Rezerwaty Przyrody Obwodu Brzeskiego" (Obwód brzeski, Białoruś)
Powiat Hajnowski (Województwo podlaskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 66 768,00 € DOFINANSOWANIE Z EIS 59 968,00 €
CZAS TRWANIA 12 miesięcy 01.06.2021 - 31.05.2022

Opis projektu

Puszcza Białowieska i Polesie to wyjątkowy obszar przyrodniczy pogranicza z zachowaną naturalną florą. Zachowała się nie tylko roślinność, ale także różne tradycje mieszkańców dotyczące stosowania ziół. Od lat zwyczaje te są inspiracją dla kultury ludowej, w tym: haftu, tkactwa, pieśni i wierzeń. Niestety, współcześnie tradycje tego obszaru nie są zbyt popularne w Polsce i na Białorusi.

Jednocześnie ciągłe komercyjne wykorzystywanie roślin uprawnych pochodzących z naturalnych siedlisk stanowi poważne zagrożenie dla ich bioróżnorodności, trwałości gatunków i istnienia naturalnych ekosystemów. W wyniku tego procesu lokalne społeczności coraz bardziej uwrażliwiają się na problem wymierania rzadkich roślin i zagrożonych gatunków.

Projekt NatureTreasury został zainicjowany przez 3 partnerów z Polski i 3 z Białorusi. Jego celem  jest uświadomienie mieszkańcom konieczności ochrony cennych i zagrożonych wyginięciem roślin. Co więcej, należy to robić nie poprzez ograniczenia, ale wskazując silne więzi między tradycjami zielarskimi a mieszkańcami. Projekt zaprezentuje alternatywne rozwiązanie - uprawę ziół jako roślin rolniczych. Dzięki temu tereny te pozostaną atrakcyjne dla turystów, a tradycyjnie uprawiane dziś zioła mogą stać się produktami lokalnymi.

Projekt przygotuje miejscowych nauczycieli i uczniów do opracowania oryginalnych programów, które zwrócą uwagę mieszkańców na problem. Będą oni wspierani przez dwa Centra Edukacyjne, utworzone przez partnerów. Działalność badawcza uczniów będzie prowadzona pod nadzorem pedagogów, a zebrane materiały zostaną opublikowane w broszurze „Szkic zajęć”. Dla pozyskania szerszej publiczności zostaną stworzone mobilne wystawy. Efekty projektu zwiększy Obóz Transgraniczny „Żyj mądrze z naturą” oraz Festiwal „Skarbiec przyrody bez granic”.

Wszystkie te działania wzmocnią więzi ludzi z naturą i będą miały w przyszłości pozytywny wpływ na poziom życia mieszkańców. Dodatkowo współpraca transgraniczna regionów wzbogaci wymianę dobrych praktyk między  obszarami cennymi pod względem przyrodniczym i   edukacji ekologicznej.

Galeria

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna