Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Wirtualna podróż szlakiem rodu książęcego Sanguszków - otwieramy nowe stronice wspólnej ukraińsko-polskiej historii

AKRONIM

VIRTOUR

NUMER

PBU2/0924/18

Rodzaj projektu

Mikroprojekt

STATUS

Zakończony

CEL TEMATYCZNY

DZIEDZICTWO

PRIORYTET

1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

PARTNERSTWO

PL-UA

BENEFICJENT WIODĄCY

NGO "Wołyńskie Centrum Inicjatyw Regionalnych" (Obwód wołyński, Ukraina)

BENEFICJENT

Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug (Województwo lubelskie, Polska)

ŁĄCZNY BUDŻET 44 750,68 € DOFINANSOWANIE Z EIS 40 271,14 €
CZAS TRWANIA 11 miesięcy 01.11.2019 - 30.09.2020

Opis projektu

Pogranicze Polski i Ukrainy łączy historia rodów, które na przestrzeni wieków miały znaczący wpływ na życie polityczne i kulturalne. Jednym z przykładów jest ród książęcy Sanguszków, który zajmował wysokie stanowiska administracyjne, polityczne i wojskowe w Rzeczpospolitej i Wielkim Księstwie Litewskim i był ściśle powiązany z regionami lubelskim i wołyńskim. Jednak ta wspólna historia i dziedzictwo są mało znane nie tylko turystom, ale nawet mieszkańcom tych terenów. 

Ekipa projektu wierzy, że odkrywanie i promowanie takich kart historii może nadać współpracy transgranicznej nowy wymiar, skutkując zwiększonym napływem turystów. Projekt kładzie duży nacisk na nowe technologie, które są postrzegane jako bardzo skuteczne narzędzie dotarcia do odbiorców docelowych i popularyzacji wspólnego dziedzictwa historycznego. Dlatego też jego głównym produktem jest wirtualna trasa turystyczna pn. „Szlakiem rodu książęcego Sanguszków” związana z historią tego niezwykłego rodu. Umożliwi ona podróżowanie po miejscach związanych z tą rodziną za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji mobilnej. Trasa będzie się składać z opatrzonych opisami zdjęć zabytków, importowanych do mapy GIS/Google. Będą im towarzyszyć dodatkowe informacje o infrastrukturze i obiektach turystycznych. Szlak zostanie oparty na wynikach badań dotyczących życia rodziny Sanguszków i miejsc związanych z jej historią. Inne działania w ramach projektu obejmują warsztaty, konferencję i wyjazd promocyjny dla historyków, muzealników, podmiotów turystycznych i przedstawicieli mediów. Przeprowadzona zostanie również szeroko zakrojona akcja promocyjna mająca na celu przyciągnięcie uwagi interesariuszy i potencjalnych turystów.

Projekt ten stanowi doskonałą okazję do stworzenia nowego produktu turystycznego skierowanego do polskich i ukraińskich turystów, wykorzystującego lokalne zasoby i najnowsze trendy w informatyce. Będzie on promował turystykę i rozwój gospodarczy na pograniczu dwóch sąsiednich krajów.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna