Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
banner_comp 30 lat Interreg

Pierwsze umowy na realizację projektów w Programie 2014-2020 podpisane

05 / 01 / 2018

W Rzeszowie i Białymstoku podpisano pierwszych sześć umów o dofinansowanie projektów, które będą realizowane w ramach Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Wszystkie projekty to laureaci dofinansowania w ramach celu tematycznego Dziedzictwo.

Pierwsze trzy umowy o dofinansowanie podpisane zostały w Rzeszowie, w dn. 21 grudnia 2017 roku. Ze strony Instytucji Zarządzającej umowy podpisał Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju. Kolejne trzy umowy o dofinansowanie podpisane zostały w dniu 3 stycznia 2018 roku w Białymstoku.

Wspomniane projekty to następujące przedsięwzięcia:

 • „Natura bez granic - zachowanie wspólnego dziedzictwa naturalnego w gminach Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska)”

Celem projektu jest ochrona zasobów przyrodniczych przygranicza – zlewni rzeki San, a także poprawa wykorzystania zasobów dziedzictwa przyrodniczego Karpat oraz rozwój oferty turystycznej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zaplanowano budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Dobromilu (Ukraina) oraz budowę kanalizacji sanitarnej o długości niemalże 30 km w gminie Zagórz. Projekt, którego beneficjentem wiodącym jest Gmina Zagórz, a partnerem Dobromilska Rada Miejska, otrzymał dofinansowanie w wysokości 2,2 mln euro.

 • „Ochrona wód Jeziora Solińskiego i wód leczniczych kurortu Schidnica – wspólne wyzwanie i szansa zachowania i wykorzystania potencjału dziedzictwa naturalnego”

W ramach tego projektu, w którym beneficjentem wiodącym jest Gmina Solina, a partnerem ukraińskim Rada Miejska Schidnica, dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 1,7 mln euro powstaną dwie oczyszczalnie ścieków w Schidnicy oraz system kanalizacji w trzech miejscowościach na terenie Gminy Solina. Partnerzy przeprowadzą również serię szkoleń i warsztatów, mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców i turystów.

 • „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza”

Projekt, który uzyskał dofinansowanie w wysokości 2,36 mln euro, ma na celu poprawę wykorzystania potencjału kulturowego oraz dziedzictwa historycznego obszarów pogranicza oraz edukację młodzieży. Beneficjentem wiodącym jest Dom Macierzysty Zgromadzenia Św. Michała Archanioła, a partnerem z Ukrainy Parafia Rzymskokatolicka w Skolem. Projekt przewiduje budowę i wyposażenie Centrum Dziedzictwa i Kultury „Michał” w Miejscu Piastowym oraz Centrum Dziedzictwa i Historii w Skolem. Przewidziane są również takie działania jak warsztaty dla młodzieży i konferencje.

„Łączy nas Bug – utworzenie dwóch transgranicznych kajakowych szlaków turystycznych”

Projekt realizowany będzie w trójstronnym partnerstwie, gdzie beneficjentem wiodącym jest Gmina Drohiczyn, partnerem z Ukrainy Sokalska Rada Rejonowa, a z Białorusi - Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki rejonowego komitetu wykonawczego m. Drahičyn. Projekt, którego dofinansowanie sięga 1,28 mln euro, dotyczy wytyczenia nowych szlaków kajakowych o długości 800 km na Bugu, ich oznakowania oraz wyposażenia w niezbędną infrastrukturę turystyczną. Planowane jest również otwarcie centrów turystycznych w trzech krajach oraz organizacja wydarzeń promocyjnych, w tym między innymi spływu kajakowego.

 • „Szlakiem Tyzenhauza – utworzenie szlaku turystycznego w celu promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego dwóch miast Sokółki i Grodna”

Dzięki dofinansowaniu wynoszącemu 1,92 mln euro w Sokółce i w Grodnie zostaną wyremontowane i wyposażone dwa zabytkowe budynki przeznaczone do celów kulturalnych. Zostanie również utworzony i oznakowany transgraniczny szlak turystyczny "Tyzenhauz Trail" Sokółka-Grodno, a także opracowana zostanie polsko-białoruska strategia rozwoju turystyki transgranicznej. Beneficjentem wiodącym projektu jest Gmina Sokółka, a jego partnerami z Białorusi są Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Komitetu Wykonawczego oraz Oddział Grodzieński organizacji społecznej „Narodowe Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe”.

 • „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina”

Głównym celem projektu, który otrzymał dofinansowanie równe 2,35 mln euro, jest promocja różnorodności kulturowej i etnicznej regionów Szczuczyn w Polsce, Szczuczyn na Białorusi oraz Kowla na Ukrainie. W tym celu powstaną trzy transgraniczne centra dialogu kultur, które zajmą się organizacją wydarzeń promujących wspólną kulturę pogranicza oraz opracowana zostanie strategia rozwoju turystyki na obszarze pogranicza Polski, Białorusi oraz Ukrainy. Projekt realizować będą partnerzy z trzech krajów: Gmina Szczuczyn z Polski, Komitet Wykonawczy Rady Miasta Kovel z Ukrainy i Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Komitetu Wykonawczego Rejonu Szczuczyńskiego z Białorusi.

W najbliższym czasie w Lublinie podpisane zostaną kolejne umowy o dofinansowanie następnych projektów z celu tematycznego Dziedzictwo.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna