Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
banner_comp

Wniosek o dofinansowanie

1. W ilu kopiach należy złożyć wniosek?

Koncepcję projektu należy złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej (pliki .xml i .pdf). Koncepcja projektu powinna być złożona do Wspólnego Sekretariatu Technicznego do 31.12.2016 r. Beneficjent  wiodący składa Koncepcję projektu wraz z podpisanym przez partnera/partnerów oświadczeniem partnerskim, które jest częścią Koncepcji projektu.

2. Na jakim etapie należy załączyć do wniosku pozwolenie na budowę?

Pozwolenie na budowę w przypadku instytucji mających swoją siedzibę w Polsce może zostać dostarczone w przeciągu pięciu miesięcy od otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania dla projektu. W przypadku beneficjentów z Ukrainy wymagane dokumenty (zależnie od stopnia skomplikowania obiektu) powinny zostać dostarczone, nie później niż 6 miesięcy od
daty wysłania powiadomienia o  przyznaniu grantu. W przypadku beneficjentów z Białorusi wymagane dokumenty powinny zostać dostarczone nie później niż 5 miesięcy po dacie wysłania powiadomienia o przyznaniu grantu.

3. Jakie są etapy oceny projektów w obecnie trwającym naborze?

Nabór odbywa się w dwóch etapach. Do 31.12.2016 r. należy złożyć Koncepcje Projektu. Organizacje, których Koncepcje Projektu zostaną ocenione, jako najlepiej wpisujące się w cele Programu zostaną zaproszone do złożenia Pełnego Wniosku Aplikacyjnego. W pierwszej kolejności Pełny Wniosek będą składać isntytucje, które złożyły Koncepcje Projektu do Celów Tematycznych Dziedzictwo i Bezpieczeństwo. Będą one miały 2 miesiące na złożenie Pełnego Wniosku (od daty otrzymania pisma z zaproszeniem do złożenia Pełnego Wniosku). W dalszej kolejności zorganizowany zostanie nabór na Pełne Wnioski z Celów Dostępność i Granice, będzie on trwał 3 miesiące (od daty otrzymania przez instytucje pisma z zaproszeniem do złożenia Pełnego Wniosku). 

4. Czy w terminie złożenia koncepcji projektu powinniśmy również posiadać już prawomocne pozwolenie na budowę?

Na etapie Koncepcji Projektu pozwolenie na budowę nie jest wymagane. Na etapie składania pełnego wniosku aplikacyjnegobędize wymagany  Aneks A9 (generowany automatycznie przy użyciu aplikacji do wypełniania wniosku). Pozwolenie na budowę w przypadku instytucji mających swoją siedzibę w Polsce może zostać dostarczone w przeciągu pięciu miesięcy od otrzymania informacji o przyznaniu dofinansowania dla projektu. Na etapie składania pełnego wniosku o dofinansowanie Beneficjenci są zobowiązani do przedłożenia załacznika A-9 do wniosku.  W przypadku beneficjentów z Ukrainy wymagane dokumenty (zależnie od stopnia skomplikowania obiektu) powinny zostać dostarczone, nie później niż 6 miesięcy od daty wysłania powiadomienia o  przyznaniu grantu. W przypadku beneficjentów z Białorusi wymagane dokuemnty powinny zostać dostarczone nie później niż 5 miesięcy po dacie wysłania powiadomienia o przyznaniu grantu.

5. Czy w I naborze wniosków istnieje ograniczenie co do liczby składanych wniosków przez jedną instytucję?

W założeniach do I naboru nie ma ograniczenia odnośnie liczby wniosków składanych przez jedną instytucję. Beneficjenci mogą składać więcej niż jeden projekt i brać udział w więcej, niż jednym projekcie WKM może podjąć decyzję w sprawie ograniczenia liczby przyznanych dotacji dla jednego Beneficjenta wiodącego.

6. Czy do Koncepcji projektu należy załączyć umowę partnerską?

Na etapie składania koncepcji projektu umowa partnerska nie jest wymagana. Na etapie składania koncepcji wniosku będzie wymagadna deklaracja beneficjenta wiodącego (pkt. 5 Koncepcji) i oświadczenia partnerskie dla każdego beneficjenta (pkt. 6 Koncepcji ). Dokumenty te są częścią Koncepcji i są przygotowywane w aplikacji (z nadaniem odpowiedniej sumy kontrolnej). Należy je odręcznie uzupełnić, podpisać i ostemplować. Nie później niż w przeciągu 60 dni od zawarcia umowy grantowej, beneficjent wiodący powinien
przedłożyć do WST jedną umowę partnerską na realizację danego projektu. Powinna ona zostać
przygotowana w języku angielskim i podpisana przez wszystkich beneficjentów projektu.

7. Czy beneficjent wiodący może być beneficjentem w innym projekcie?

Beneficjent wiodący może być równolegle beneficjentem w innym projekcie. Beneficjenci mogą składać więcej niż jeden projekt i brać udział w więcej, niż jednym projekcie WKM może podjąć decyzję w sprawie ograniczenia liczby przyznanych dotacji dla jednego Beneficjenta wiodącego.

8. Których informacji z koncepcji projektu nie można zmienić w pełnym wniosku?

Nie można zmienić następujących części koncepcji wniosku: cel ogólny i cele szczegółowe projektu, definicja znaczenia projektu (punkt 2 Koncepcji), kompozycja partnerstwa, kluczowe działania projektu (punkt 3.3 Koncepcji), finansowanie UE wskazane w Koncepcji Projektu może zostać zwiększone o max. 10% w Pełnym Wniosku Aplikacyjnym (ale wymagania dotyczące minimalnych i maksymalnych wartości grantu muszą być również przestrzegane).

9. Jaki jest termin na złożenie pełnego wniosku?

Orientacyjny harmonogram naboru pełnych wniosków aplikacyjnych: 1.04-31.05.2017 – Dziedzictwo + Bezpieczeństwo (2 M-Ce), 1.06-31.08.2017 – Dostępność + Granice (3 M-Ce).
Ostateczny harmonogram oceny uzależniony będzie od ilości Koncepcji Projektów, które wpłyną do WST. O wszelkich aktualizacjach harmonogramu będziemy Państwa informowali na stronie internetowej Programu.

10. Jakie są wymagania dla projektów zawierajacych komponent infrastrukturalny powyżej 1 mln euro?

Projekty z komponentem infrastrukturalnym powyżej 1 mln euro będą zobligowane dostarczyć następujące dodatkowe załączniki wraz z Pełnym Wnioskiem Aplikacyjnym:
 - A8 - pełne studium wykonalności. Dokument składany w języku narodowym łącznie ze streszczeniem w języku angielskim;
- A14 - szczegółowy opis komponentu dotyczącego budowania potencjału.

11. Czy między złożeniem CN a FAF można zmienić partnera projektu?

Nie, nie można. Partnerzy uczestniczący w projekcie podpisują oświadczenie partnerskie, deklarując że w przypadku zatwierdzenia Koncepcji Projektu wyrażają wolę dalszego uczestniczenia i realizacji projektu.

12. Czy pełna dokumentacja środowiskowa (pełny raport środowiskowy w sytuacji, gdy jest wymagany) musi być składana na etapie pełnego wniosku aplikacyjnego czy też wystarczy, że będzie dostarczona na dzień podpisania umowy?

Na etapie składania pełnego wniosku aplikacyjnego Beneficjenci powinni załączyć dokumenty wymienione w podręczniku programowym jako załącznik A12.

13. Czy istnieje limit środków na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem analiz oraz dokumentacji związanej z komponentem infrastrukturalnym? 

Nie ma takiego limitu.

14. Jak liczymy wartość wskaźników w przypadku podobnych działań u różnych beneficjentów w projekcie?

W przypadku podobnych działań u różnych beneficjentów -> sumujemy wartości wskaźnika (np. liczba udoskonalonych obiektów,  długość wybudowanych dróg itp.)

15. Czy kilka wskaźników może się odnosić do jednego działania?

Kilka wskaźników może odnosić się do jednego działania (np. liczba wydarzeń oraz liczba uczestników wydarzeń itp.)

16. Co rozumiemy pod pojęciem liczba publikacji?

Liczba publikacji ……  -> liczba nowych opracowanych publikacji, np. 1 album (nie liczba wydrukowanych kopii)

17. Co rozumiemy pod pojęciem liczba partnerstw ustanowionych?

Liczba partnerstw ustanowionych …. -> partnerstwo liczone w całości dla jednego projektu (czyli 1 projekt = 1 ustanowione partnerstwo)

18. Co rozumiemy pod pojęciem liczba wspólnych/podjętych inicjatyw?

Liczba wspólnych/podjętych inicjatyw … -> 1 projekt NIE oznacza automatycznie 1 inicjatywy

19. Jak określić wartość wskaźnika rezultatu dla całego projektu?

Sumujemy wartość liczbową wyjściową dla działań po dwóch/trzech stronach granicy ->  Sumujemy wartość docelową -> obliczamy % 

20. Co to jest „numer referencyjny Naboru”, który należy umieścić na zewnętrznym opakowaniu, wysyłając Koncepcję projektu do WST?

PBU1

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna