Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
banner_comp

Planowanie projektu

1. Czy rozpoczęcie projektu można zaplanować na X 2017r.?

Program nie narzuca ram trwania projektu. Wszystkie działania w projekcie powinny zostać zakończone do 31.12.2022 a projekt nie może trwać dłużej niż 24 miesiące.

2. Czy projekty mogą generować dochód? A jeśli nie, to co z zakupionym sprzętem, który po zakończeniu projektu nadal byłby wykorzystywany?

Projekty nie mogą być nastawione na generowanie zysku. Wymóg trwałości mówi, że każdy projekt zawierający element inwestycyjny będzie zobowiązany zwrócić dofinansowanie UE jeśli w ciągu pięciu lat od zakończenia projektu lub w czasie określonym w przepisach dotyczących pomocy publicznej (jeśli dotyczy) zmianie ulegną cele, charakter projektu lub warunki wdrażania, które miałyby wpływ na jego zakładane cele. Kwoty nienależnie wypłacone na rzecz projektu będą odzyskane przez Instytucję Zarządzającą proporcjonalnie do okresu w jakim wymaganie nie zostało spełnione.

3. Kiedy dostaniemy zaliczkę?

Pierwszą zaliczkę w wysokości 30% dofinansowania otrzymają Państwo po podpisaniu umowy grantowej oraz dostarczeniu umowa partnerska i wniosku o płatność.
Drugą zaliczkę w wysokości 50% dofinansowania otrzymają Państwo po przedłożeniu i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą raportu pośredniego wraz z certyfikatami potwierdzenia wydatków dla wszystkich beneficjentów i wnioskiem o płatność.
Po przedłożeniu przez Państwa i zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą raportu końcowego wraz z certyfikatami potwierdzenia wydatków dla wszystkich beneficjentów i wnioskiem o płatność otrzymają Państwo płatność końcową w wysokości do 20% dofinansowania.

4. Czy w przypadku umowy o pracę w niepełnym wymiarze istnieje obowiązek przygotowywania karty czasu pracy?

Karty czasu pracy są wymagane w przypadku oddelegowania pracownika w niepełnym wymiarze godzin ze zmienną liczbą godzin poświęconych na realizację projektu miesięcznie.

5. Od którego momentu może rozpocząć się realizacja projektów, które w wyniku oceny znalazły się  na liście rezerwowej? Czy realizacja może rozpocząć się po umieszczeniu projektu na liście rezerwowej, ale przed ewentualną decyzją o przyznaniu dofinansowania i podpisaniem umowy (oczywiście na ryzyko wnioskodawcy)?

Taka możliwość jest tylko w przypadku projektów infrastrukturalnych. Aby wesprzeć beneficjentów w finansowaniu przygotowania analiz i dokumentacji technicznej związanej z komponentem infrastrukturalnym, grant na pokrycie tych kosztów może zostać przyznany z mocą wsteczną. Do kosztów kwalifikowalnych nie można jednak zaliczyć kosztów poniesionych przed datą złożenia Koncepcji Projektu do Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

6. Jakie będą konsekwencje (korekty) w przypadku nie osiągnięcia planowanej wielkości wskaźnika?  Czy trzeba będzie zwrócić całość dofinansowania czy tylko określony %?

Na etapie raportu końcowego Beneficjent przedkłada wyjaśnienia dotyczące rozbieżności w wartościach wskaźników planowanych do osiągnięcia i faktycznie osiągniętych. Decyzja taka będzie podejmowana po przeanalizowaniu powodów nieosiągnięcia wskaźnika, wpływu tego wskaźnika na osiągnięcie celów projektu oraz kosztów planowanych do poniesienia i faktycznie poniesionych na działania mające na celu osiągnięcie wskaźnika.

7. Kiedy projekt ma osiągnąć wskaźniki?

Wskaźniki produktów na koniec projektu, a wskaźniki rezulatów w terminie do 5 lat po zakończeniu wdrażania projektu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna