Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
banner_comp

Kwalifikowalność działań/kosztów

1. Czy koszty zakupu nieruchomości można ująć w kosztach kwalifikowalnych projektu, jeśli tak to w jakiej części?

Zakup nieruchomości do wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych projektu jest kwalifikowalny.

2. Czy jest możliwość wniesienia wkładu rzeczowego jako wkładu własnego?

Wkład własny (min. 10%) w projekcie w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina musi być wkładem finansowym. Zgodnie z punktem 6.3.2. Podręcznika Programu. Część I- Aplikant, wkład rzeczowy nie jest kosztem kwalifikowalnym i nie może być traktowany jako minimum 10% współfinansowania projektu wnoszonego przez beneficjenta  wiodącego/beneficjenta. UWAGA! Koszty personelu to nie wkład rzeczowy i mogą być kosztem współfinansowania. Wraz z Pełnym Wnioskiem Aplikacyjnym beneficjent wiodący składa deklarację o zapewnieniu współfinansowania min. 10% budżetu całego projektu (Aneks A4 do Pełnego Wniosku).

3. Czy działania w projekcie mogą być realizowane poza obszarem wsparcia Programu?

Działania w projekcie muszą być realizowane na obszarze wsparcia Programu. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, część działań w projekcie może być zrealizowanych poza obszarem wsparcia, ale wyłącznie na terytorium Polski, Białorusi i Ukrainy i te działania muszą przynosić korzyści dla obszaru Programu i być niezbędne dla realizacji celów Programu. Działania te ponadto nie mogą mieć charakteru infrastrukturalnego i inwestycyjnego. Łączna wartość kosztów takich działań nie może przekroczyć 20% dofinansowania UE dla Programu. 

4. Co to jest komponent infrastrukturalny?

Komponent infrastrukturalny obejmuje wydatki na finansowanie powstania infrastruktury, w szczególności finansowanie robót budowlanych. Należy w nim jednak ująć także inne koszty bezpośrednio związane z powstaniem infrastruktury, jak m.in. przygotowanie miejsca budowy, nadzór, dostawa i instalacja sprzętu nierozerwalnie związanego z infrastrukturą, renowacja, zakup gruntów i budynków, itp.

5. Ile wynosi obligatoryjny czas trwałości rezultatów projektu?

Obowiązek utrzymania charakteru i przeznaczenia rezultatów, produktów projektu przez pięć lat od jego zakończenia.
Każdy projekt zawierający element inwestycyjny/infrastrukturalny będzie zobowiązany zwrócić dofinansowanie UE jeśli w ciągu pięciu lat od zakończenia projektu lub w czasie określonym w przepisach dotyczących pomocy publicznej, jeśli dotyczy, zmianie ulegną cele, charakter projektu lub warunki wdrażania które miałyby wpływ na jego zakładane cele.

6. Na co mogą być przeznaczone wydatki na koszty przygotowawcze?

Koszty przygotowawcze mogą być wykorzystane na: Tworzenie silnych partnerstw – dotyczą każdego projektu (poniesione po ogłoszeniu naboru), dotyczą kosztów podróży i diet dla personelu beneficjentów, koszt 5 000 EUR;
Przygotowanie analiz i dokumentacji technicznej – dotyczą projektów z komponentem  infrastrukturalnym (poniesione po dacie złożenia Koncepcji Projektu do WST).
UWAGA! O zwrot kosztów przygotowawczych mogą ubiegać się tylko beneficjenci, z którymi zostanie podpisana umowa grantowa.

7. Co to są koszty weryfikacji wydatków?

Należy przewidzieć wydatki na audytora dla każdego beneficjenta projektu. Koszty beneficjentów polskich weryfikują tylko audytorzy z Polski, ukraińskich – z Ukrainy, białoruskich – z Białorusi. W celu oszacowania kosztu należy przeprowadzić rozeznanie rynku.

8. Jak należy obliczyć wartość komponentu infrastrukturalnego?

Wartość komponentu infrastrukturalnego należy liczyć oddzielnie dla każdej wyodrębnionej infrastruktury w projekcie (przykładowo, jeden beneficjent może realizować kilka komponentów infrastrukturalnych, np. droga i budynek). Jeżeli w ramach jednego projektu jeden z beneficjentów zamierza zrealizować element infrastrukturalny o wartości 1,2 mln euro, a drugi o wartości 0,7 mln euro, to do dostarczenia pełnego studium wykonalności jest zobligowany tylko beneficjent realizujący ten pierwszy komponent 1,2 mln euro (jest on większy niż 1 mln euro i zgodnie z Podręcznikiem Programu, pkt 3.2.2 musi dostarczyć dodatkowe dokumenty). Niemniej jednak, łączna kwota wszystkich komponentów infrastrukturalnych realizowanych w ramach projektu musi być niższa niż 2,5 mln euro.

9. Co z kwalifikowalnością VAT? Czy przewidziane są jakieś zmiany w stosunku do zapisów Podręcznika Programu?

VAT jest niekwalifikowalny dla beneficjentów z Ukrainy i Białorusi. Dla beneficjentów z Polski VAT jest kwalifikowalny tylko w przypadku braku możliwości odzyskania go.

10. Zgodnie z zapisami Podręcznika (pkt. 2.3.3) projekty dotyczące organizacji regularnych wydarzeń są niekwalifikowalne. Jednakże, jeśli zostanie wprowadzony do nich innowacyjny element wówczas mogą zostać uznane za kwalifikowalne. Co należy rozumieć przez innowacyjny element?

Element nowowprowadzony, który w przeszłości nie stanowił części wydarzenia odbywajacego się cyklicznie. Element rozszerzający charakter, oddziaływanie, zasięg, odbiorców etc. tego wydarzenia.

11. Czy w przypadku podmiotu, który na 6 miesięcy przed złożeniem Koncepcji Projektu  wprowadził uchwałą organu zarządzającego zmiany w regulaminie wynagradzania w postaci dodatku do pensji zasadniczej w formie premii uznaniowej dla pracowników zatrudnionych przy projektach realizowanych z UE, takie nagrody będą w projekcie kwalifikowane?

Premie nie należą do kosztów kwalifikowalnych, z wyjątkiem przypadków, w których stanowią one obowiązkowy element wynagrodzenia, zgodnie z polityką zatrudnienia przyjętą w organizacji beneficjenta lub przepisami prawa obowiązującymi w kraju pracodawcy.

12. Czy jeśli w sytuacji skalkulowania kosztów i czasu wyjazdu pracowników na delegację z projektu, okazało się, że najkorzystniejsze pod kątem kosztów i czasu będzie użycie prywatnego lub służbowego środka transportu, to wówczas można rozliczyć w projekcie taki wydatek (tzw. kilometrówkę)?

Opis kosztów podróży i diet został przedstawiony w punkcie 6.5.2 Podręcznika Programu. Koszty wykorzystania prywatnego/służbowego środka transportu wpisują się w możliwe kwalifikowalne wydatki w tym zakresie. Jednakże dokonując wyboru środka transportu i zakwaterowania, należy kierować się zasadami należytego zarządzania finansowego oraz efektywności kosztowej. Koszty delegacji nie mogą przekraczać kosztów normalnie ponoszonych przez beneficjenta w jednostce w oparciu o obowiązujący regulamin lub inne przepisy, ani stawek publikowanych przez Komisję obowiązujących w terminie, w którym odbyła się delegacja, jeśli zwracane są na podstawie płatności ryczałtowych, kosztów jednostkowych lub finansowania według stawki zryczałtowanej. 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna