Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A
banner_comp

Pełny Wniosek Aplikacyjny

1. Czy pełne studium wykonalności powinno być przygotowane i wysłane razem z pełnym wnioskiem aplikacyjnym, czy może być dołączone w terminie późniejszym?

Dokumenty musza zostać dostarczone razem z pełnym wnioskiem aplikacyjnym.

2. Czy koszty przygotowania studium wykonalności są kosztami kwalifikowalnymi?

Tak

3. Czy wynagrodzenie dla kadry zarządzającej projektem w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu jego realizacji jest kwalifikowane również gdy realizacja projektu trwa 24 miesiące?

Tak

4. Czy wymóg przygotowania pełnego studium wykonalności obowiązuje ono od kwoty 1 mln EUR włącznie, czy powyżej tej kwoty?

Wymóg wykonania pełnego studium wykonalności dotyczy komponentów infrastrukturalnych o wartości od 1 mln. euro.

5. Czy w  studium wykonalności należy odnieść się wyłącznie do komponentu infrastrukturalnego? (np. w sytuacji gdy projekt zawiera budowę infrastruktury i zakupy oraz elementy miękkie).

Tak, w studium wykonalności opisać należy komponent infrastrukturalny.

6. Treści z koncepcji projektu zostaną automatycznie przeniesione do pełnego wniosku są to pkt. 2.1; 2.2; 2.3;2.4, 2.5; 3.1;3.2; 3.3 
- czy te treści można będzie rozszerzyć - dopisać dodatkowe informacje bez zmiany poprzednich ?
- czy jeżeli w koncepcji nie uzupełniono  pkt. 2.5 to czy można go uzupełnić w pełnym wniosku?

Nie będzie możliwości zmiany  w sekcjach  2.1; 2.2; 2.3;2.4, 2.5; 3.1;3.2 tak jak to zaznaczono w Concept Note. Natomiast zmiany mogą zostać wprowadzone w sekcji 3.3.

7. Czy na etapie przygotowania pełnego wniosku powinniśmy podpisać umowę partnerską?

Na tym etapie wymagane jest złożenie oświadczeń partnerskich beneficjentów. Natomiast podpisaną umowę partnerską  należy dostarczyć do WST nie później niż w przeciągu 60 dni od zawarcia umowy grantowej.

8. Сzy w przypadku kiedy projekt przewiduje inwestycję w ochronie zdrowia to formalnym warunkiem złożenia FAF jest załączenie jako aneksu opinii o celowości inwestycji wydanej odpowiednio przez wojewodę lub Ministra Zdrowia ( zgodnie z art. 95d ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), czy ewentualnie można zastąpić ten załącznik oświadczeniem beneficjenta wiodącego odnośnie dostarczenia opinii po uzyskaniu notyfikacji o przyznaniu dofinansowania?

Załączenie dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnej oceny o celowości inwestycji w ochronie zdrowia (IOWISZ) w zakresie objętym wnioskiem nie jest wymagane. Nie zwalnia to jednak beneficjenta jak i partnerów z konieczności stosowania obowiązującego prawa krajowego i uzyskania dokumentów wymaganych przepisami prawa.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że jako załącznik A15 do wniosku aplikacyjnego beneficjenci mogą dołączyć dodatkowe, niewymienione w załącznikach A1-A14, dokumenty ws projektu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna