Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Wskaźniki Programu

Realizacja Programu będzie mierzona za pomocą obiektywnie weryfikowalnych wskaźników.
Uwzględniając zapisy RW Program obejmuje w szczególności:

 • przewidywane rezultaty dla każdego priorytetu oraz odpowiadające im wskaźniki rezultatu, z wartością początkową i docelową;
 • wskaźniki produktu dla każdego priorytetu, wraz z ilościowymi wartościami docelowymi, które powinny przyczynić się do osiągnięcia rezultatów.

Część wskaźników produktu pochodzi z listy "Wspólne wskaźniki produktu” współpracy transgranicznej EIS opracowanej przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (EEAS) przy wsparciu projektu Interact EISP w celu zwiększenia odpowiedzialności i ułatwienia raportowania postępu na poziomie Instrumentu.  

CEL TEMATYCZNY
PRIORYTET
WSKAŹNIK PRODUKTU
WARTOŚĆ DOCELOWA
WSKAŹNIK REZULTATU
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA / WARTOŚĆ DOCELOWA
CT DZIEDZICTWO – Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego
Promocja kultury lokalnej i historii
Liczba udoskonalonych obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego będąca bezpośrednim wynikiem wsparcia Programu (ENI/CBC 7)
30
Wzrost liczby odwiedzających obiekty dziedzictwa historycznego I kulturowego
0 / 16,6 [%]
Liczba transgranicznych wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przy wsparciu EIS (ENI/CBC 8)
97
Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego
Liczba transgranicznych wydarzeń zorganizowanych przy wsparciu Programu
63
Wzrost liczby odwiedzających obiekty dziedzictwa naturalnego
0 / 13,1 [%]
Liczba wypromowanych i/lub chronionych obiektów przyrodniczych jako bezpośredni wynik wsparcia Programu
15
Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach i działaniach podnoszących świadomość, promujących zachowanie dziedzictwa naturalnego
5 993
CT DOSTĘPNOŚĆ – Poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych
Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury
Całkowita długość nowo wybudowanych dróg (ENI /CBC 26)
5,60  [km]
Skrócenie czasu podróży/transportu w regionach
0 / 7,5 [%]
Całkowita długość odremontowanych lub zmodernizowanych dróg (ENI /CBC 27)
102,90 [km]
Liczba powiatów (PL)/rejonów (BY/UA) korzystających dzięki zmodernizowanym/nowo powstałym usługom transportowym i infrastrukturze transportowej
28
Liczba partnerstw ustanowionych w celu modernizacji / utworzenia przyjaznych środowisku systemów transportowych lub usług
14
Rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych
Ilość partnerstw ustanowionych celem rozwoju infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych
7
Wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii
0 / 18 [liczba regionów]
CT BEZPIECZEŃSTWO –  Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony
Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych
Ludność z ułatwionym dostępem do systemu ochrony zdrowia w bezpośrednim wyniku wsparcia (ENI /CBC 30)
7 890 573 [osoby]
Poprawa dostępności do opieki zdrowotnej i usług socjalnych
0 / 36,20 [%]
Ludność korzystająca z nowo powstałych lub usprawnionych usług socjalnych
27 960 [osób]
Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem
Ludność korzystająca ze środków ochrony przeciwpożarowej w bezpośrednim wyniku wsparcia
3 689 232 [osoby]
Skrócenie czasu oczekiwania na reakcję służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę
13,2 / 18,4 [%]
Liczba instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, które podjęły współpracę ponad granicami
22
CT GRANICE – Promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie, mobilnością i migracjami
Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic
Liczba punktów przejść granicznych ze zwiększoną przepustowością (ENI /CBC 35)
7
Przyspieszenie odpraw granicznych pasażerów i samochodów
39,5 / 40,0 [%]
Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych
Zwiększona przepustowość osób na lądowych punktach przejść granicznych (ENI /CBC 38)
10 200 [osób/24 godziny]
Wzrost efektywności odpraw granicznych
32,5 / 41,0 [%]

 

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna