Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Instytucje Krajowe (IK)

IK współpracują z IZ w trakcie przygotowywania i wdrażania Programu oraz odpowiadają za koordynowanie procesu tworzenia Programu i jego wdrażania na podległym sobie obszarze w sferze zarządzania Programem, kontroli, audytu, nieprawidłowości i odzyskiwania środków.

Funkcję IK realizują następujące instytucje:

 • Na terenie Polski: niezależny pod względem funkcjonalnym wydział Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Funduszy I Polityki Regionalnej;
 • Na terenie Białorusi: Ministerstwo Spraw Zagranicznych;
 • Na terenie Ukrainy: Sekretariat Gabinetu Ministrów Ukrainy
  .

IK wspierają IZ w ramach zarządzania Programem zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. IK realizują m. in. następujące zadania:

 • utworzenie i efektywne funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli na poziomie krajowym;
 • zapewnianie ogólnej koordynacji instytucji zaangażowanych na poziomie krajowym we wdrażanie Programu, w tym między innymi instytucji działających jako KPK oraz jako członkowie GA;
 • reprezentowanie kraju w WKM.

Działania wspomagające realizowane przez IK w ramach zarządzania Programem obejmują następujące czynności:

 • udzielanie IZ wsparcia w zakresie przekazywania konkretnych krajowych danych dotyczących wdrażania Programu;
 • udzielanie IZ wsparcia w zakresie przeprowadzania konsultacji dotyczących OOŚ na swoiM obszarze (ze wsparciem właściwych instytucji);
 • udzielanie IZ/WST wsparcia w zakresie przeprowadzania oceny administracyjnej i kwalifikowalności (przekazywanie swoich opinii np. na temat kwalifikowalności danego wnioskodawcy/partnera, zgodności danego dokumentu z wymaganiami przepisów prawa krajowego itd.);
 • wspomaganie procesu tworzenia oddziałów na swoich terytoriach, np. poprzez przekazywanie niezbędnych informacji dotyczących: instytucji mogącej pełnić rolę gospodarza oddziału bądź przejąć jego funkcję, a także poprzez udzielanie innych form wsparcia, jeśli takowe będą potrzebne i zostaną uzgodnione;
 • udzielanie IZ/IP wsparcia w zakresie pokonywania potencjalnych trudności i wyzwań w trakcie wdrażania projektów w poszczególnych krajach, udzielanie IZ wsparcia w zakresie prewencji, wykrywania i eliminowania nieprawidłowości, wliczając w to nadużycie finansowe oraz odzyskiwanie należności wraz z odsetkami zgodnie z postanowieniami art. 74 RW na podległym sobie obszarze. IK niezwłocznie powiadamiać będą IZ oraz Komisję o tego rodzaju nieprawidłowościach i będą informować je na temat postępów w zakresie związanych z tym postępowań administracyjnych i prawnych. Zakres odpowiedzialności państw uczestniczących z tytułu środków nienależnie wypłaconych na rzecz beneficjenta wskazany został w art. 74 RW.

Wsparcie udzielane IZ przez IK w zakresie prewencji, wykrywania i eliminowania nieprawidłowości oraz odzyskiwania należności na ich obszarze obejmują następujące działania:

 • prewencja: uczestnictwo w procesie opracowywania wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków dla beneficjentów projektów, itd.;
 • wykrywanie: samodzielna weryfikacja zarządzania i/lub wsparcie weryfikacji zarządzania IZ/IP, samodzielna weryfikacja wydatków bądź wsparcie weryfikacji wydatków prowadzonej przez IZ (funkcja KPK),
 • działania naprawcze: wspieranie IZ w ramach wdrażania działań naprawczych w odniesieniu do stwierdzonych nieprawidłowości;
 • niezwłoczne zgłaszanie IZ wszelkich nieprawidłowości;
 • zdefiniowanie, wspólnie z IZ, skutecznych i proporcjonalnych środków przeciwdziałania nadużyciom, które mają być wdrożone na ich obszarze;
 • udzielanie IZ wsparcia w zakresie odzyskiwania płatności od beneficjentów projektów (podmiotów prywatnych i publicznych) działających na ich obszarze, a także innych form wsparcia, jeśli takowe będą potrzebne i zostaną uzgodnione.

W przypadku IK działających na terytorium Białorusi i Ukrainy, warunki dotyczące odpowiedzialności z tytułu kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom działającym w ramach białoruskiej i ukraińskiej części Programu – w sytuacji, gdy odzyskanie tych kwot okaże się niemożliwe – a także mechanizmy odzyskiwania tego rodzaju kwot, ustalone zostaną w umowach finansowych pomiędzy Rządem Republiki Białorusi oraz Rządem Ukrainy a KE.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna