Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Struktury Instytucji Programowych

Zgodnie z podstawą prawną Programu, przedstawiciele trzech uczestniczących państw podjęli decyzję o ustanowieniu następującej struktury na potrzeby wdrażania Programu, składającej się zarówno z elementów wspólnych, jak i struktur krajowych poszczególnych państw.

Funkcje zarządzania realizowane będą przez następujące instytucje:

 • Wspólny Komitet Monitorujący (WKM);
 • Instytucję Zarządzającą (IZ) mieszczącą się w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Instytucję Krajową (IK) w Polsce, mieszczącą się w Ministerstwie Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej;
 • Instytucję Krajową w Białorusi, mieszczącą się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;
 • Instytucję Krajową w Ukrainie, mieszczącą się w Sekretariacie Gabinetu Ministrów Ukrainy;
 • Wspólny Sekretariat Techniczny (WST), działający w ramach Centrum Projektów Europejskich w Polsce;
 • Oddział w Brześciu – działający w ramach instytucji Transgraniczne Centrum Informacyjne w Brześciu;
 • Oddział we Lwowie – działający w ramach instytucji Centrum Informacji, Wsparcia i Współpracy Transgranicznej ’Dobrosusidstvo’;
 • Oddział w Rzeszowie – działający w ramach Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego.

Funkcje kontrolne realizowane będą na następujących poziomach:

 • Niezależni audytorzy, którzy będą wybierani przez beneficjentów projektów i którzy będą odpowiedzialni za weryfikację wydatków na poziomie projektu;
 • Instytucja Zarządzająca / WST, które będą wspomagane przez Kontrolne Punkty Kontaktowe (KPK) w każdym kraju:
  • KPK w Polsce, działający w ramach Centrum Projektów Europejskich;
  • KPK w Białorusi, działający w ramach Krajowej Jednostki Koordynującej Program UE Tacis na Białorusi;
  • KPK w Ukrainie, działający w ramach Ministerstwa Finansów Ukrainy.

Funkcje audytowe realizowane będą przez następujące instytucje:

 • Instytucję Audytową (IA) – Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w Ministerstwie Finansów Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Grupę Audytorów (GA), składającą się z przedstawicieli następujących instytucji:
  • Ministerstwa Finansów ze strony polskiej;
  • Ministerstwa Finansów ze strony białoruskiej;
  • Izby Obrachunkowej ze strony ukraińskiej.

Szczegółowe zadania i obowiązki wskazanych wyżej organów Programu wskazane zostały w kolejnych rozdziałach Wspólnego Programu Operacyjnego (WPO) oraz w opisie systemu zarządzania i kontroli (OSZiK).

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna