Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Wspólny Komitet Monitorujący (WKM)

WKM jest głównym organem decyzyjnym w ramach Programu. WKM odpowiada za jakość i efektywność realizacji Programu.

Skład WKM

Skład WKM przedstawia się następująco:

STANOWISKO

INSTYTUCJA

Przewodniczący/a

(bez prawa głosu)

Instytucja Zarządzająca (IZ) (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

Sekretarz

(bez prawa głosu)

Wspólny Sekretariat Techniczny (Centrum Projektów Europejskich)

Polska

(maksimum 8 członków z prawem głosu)

Członkowie z prawem głosu:

 1. Instytucja Krajowa (IK) (Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)
 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 3. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 5. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 6. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
 7. Właściwe euroregiony, tj. Niemen, Puszcza Białowieska, Bug, Karpacki (jeden przedstawiciel dla wszystkich euroregionów, zmieniający się rotacyjnie)
 8. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Obserwatorzy bez prawa głosu

 1. Kontrolny Punkt Kontaktowy (Centrum Projektów Europejskich)
 2. Instytucja Audytowa (Ministerstwo Finansów)

Białoruś

(maksimum 8 członków z prawem głosu)

Członkowie z prawem głosu:

 1. Instytucja Krajowa (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
 2. Ministerstwo Gospodarki
 3. Regionalny Komitet Wykonawczy w Brześciu
 4. Regionalny Komitet Wykonawczy w Grodnie
 5. Regionalny Komitet Wykonawczy w Mińsku
 6. Regionalny Komitet Wykonawczy w Homlu
 7. Państwowy Komitet Celny Republiki Białoruś.
 8. Właściwe euroregiony, tj. Niemen, Puszcza Białowieska, Bug (jeden przedstawiciel dla wszystkich euroregionów, zmieniający się rotacyjnie)

 

Obserwatorzy bez prawa głosu

 1. Kontrolny Punkt Kontaktowy (Centrum międzynarodowej pomocy technicznej Unii Europejskiej w Republice Białoruś)
 2. Ministerstwo Finansów

Ukraina

(maksimum 8 członków z prawem głosu)

Członkowie z prawem głosu:

 1. Instytucja Krajowa (Sekretariat Gabinetu Ministrów Ukrainy)
 2. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy
 3. Administracja Państwowa Obwodu Wołyńskiego
 4. Administracja Państwowa Obwodu Lwowskiego
 5. Administracja Państwowa Obwodu Zakarpackiego
 6. Administracja Państwowa Obwodu Rówieńskiego
 7. Administracja Państwowa Obwodu Tarnopolskiego
 8. Administracja Państwowa Obwodu Iwanofrankowskiego

 

Obserwatorzy bez prawa głosu:

 1. Kontrolny Punkt Kontaktowy (Ministerstwo Finansów)
 2. Właściwe euroregiony, tj. Bug i Karpaty (jeden przedstawiciel dla obu euroregionów, zmieniający się rotacyjnie)

Inni obserwatorzy bez prawa głosu:

Komisja Europejska


Oprócz wyznaczonych przedstawicieli, aby zapewnić ścisłą współpracę różnych zainteresowanych stron i ekspertów w realizacji Programu, do udziału w spotkaniach WKM (jako obserwatorzy bez prawa głosu) mogą zostać zaproszeni inni uczestnicy, w zależności od spraw poruszanych przez WKM i po zatwierdzeniu przez przewodniczącego WKM. Wśród tych obserwatorów, w celu zapewnienia, że proces wdrażania Programu jest odpowiednio dostosowany do Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (UE RMB), a także, że jest zapewnione współdziałanie Programu z działaniami w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Unii Europejskiej (FBW UE), przedstawiciele polskiego koordynatora SUE RMB i instytucji odpowiedzialnej za FBW UE mogą być zapraszani na posiedzenia WKM.

Zadania WKM

WKM odpowiada za śledzenie procesu wdrażania Programu i postępów w realizacji jego priorytetów za pomocą obiektywnie weryfikowalnych wskaźników oraz przypisanych im wartości docelowych wskazanych w treści Programu (wskaźniki realizacji Programu, punkt 3.1.6). WKM analizuje wszelkie kwestie mające wpływ na proces wdrażania Programu.

WKM przysługuje prawo wydawania rekomendacji dla IZ w odniesieniu do wdrażania i oceny Programu. WKM monitoruje działania podejmowane w konsekwencji przyjmowanych przezeń rekomendacji.

WKM realizuje w szczególności następujące zadania:

 • zatwierdzanie programu prac IZ oraz planu finansowego, włączając planowane wykorzystanie PT;
 • monitorowanie realizacji programu prac i planu finansowego przez IZ;
 • zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów przeznaczonych do finansowania w ramach Programu;
 • odpowiedzialność za procedurę oceny i wyboru projektów przeznaczonych do finansowania
  w ramach Programu;
 • zatwierdzanie wszelkich propozycji zmian Programu;
 • analizowanie wszelkich przekazywanych przez IZ raportów oraz, w razie konieczności, podejmowanie stosownych działań;
 • analizowanie wszelkich kwestii spornych zgłaszanych przez IZ;
 • analizowanie i zatwierdzanie sprawozdania rocznego, o którym mowa w art. 77 RW;
 • analizowanie i zatwierdzanie rocznego planu monitorowania i oceny, o którym mowa w art. 78 RW;
 • analizowanie i zatwierdzanie rocznych planów informacji i komunikacji, o których mowa w art. 79 RW.

Funkcjonowanie WKM

WKM podejmuje decyzje w drodze konsensusu. W uzasadnionych przypadkach, kiedy konsensusu nie da się osiągnąć pomimo przeprowadzenia konsultacji pomiędzy delegacjami uczestniczących państw, WKM podejmuje decyzje w drodze głosowania. Każde uczestniczące państwo dysponuje jednym głosem, niezależnie od liczby członków z prawem głosu w jego delegacji. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania komitetu są dokładnie opisane w Regulaminie WKM, który został przyjęty  podczas pierwszego posiedzenia WKM. 

Przewodniczącym WKM jest przedstawiciel IZ. Przedstawiciel WST pełni rolę sekretarza WKM.

Posiedzenia WKM odbywają się tak często, jak jest to konieczne, nie rzadziej jednak niż raz do roku. Posiedzenia są zwoływane przez IZ lub na uzasadniony wniosek ze strony któregoś z mianowanych członków WKM bądź KE. WKM może również podejmować decyzje w drodze procedury obiegowej z inicjatywy IZ bądź któregoś z uczestniczących państw. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności, każdy z członków będzie miał prawo żądać przedyskutowania danej decyzji podczas posiedzenia.

WST odpowiedzialny jest za funkcjonowanie sekretariatu oraz za organizację posiedzeń WKM. Po zakończeniu każdego posiedzenia sporządzany jest protokół, który następnie przekazywany jest wszystkim członkom celem zatwierdzenia. Ostateczna wersja protokołu przekazywana jest każdemu członkowi i każdemu obserwatorowi.

IZ oraz IK udzielały będą wsparcia członkom WKM w zakresie pozyskiwania wiz.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna