Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Kontrolne Punkty Kontaktowe (KPK)

KPK tworzone są w każdym z państw uczestniczących w celu udzielania wsparcia IZ w zakresie weryfikacji wydatków deklarowanych przez beneficjentów.

Każdy z krajów uczestniczących ustanowił KPK (zgodnie z postanowieniami art. 4(4)(f) i art. 32 RW). Funkcję KPK realizują następujące instytucje:

POLSKA
Centrum Projektów Europejskich
Wydział Kontroli
ul. Domaniewska 39A, 3 piętro
02-672 Warszawa, Polska


BIAŁORUŚ

Centrum Międzynarodowej Pomocy Technicznej UE na Białorusi
ul. Kalvariyskaya 1, 7 piętro, pokój 707
220004 Mińsk, Białoruś


UKRAINA

Ministerstwo Finansów Ukrainy wraz z Państwową Służbą Rewizyjną Ukrainy, Organem Nadzoru Publicznego Audytu Ukrainy i Izbą Obrachunkową Ukrainy (w drodze porozumienia)
ul. Hrushevsky 12/2
01008 Kijów, Ukraina

KONTAKT

 

KPK realizują następujące zadania:

Polska:

 • Sprawowanie nadzoru nad weryfikacją wydatków na poziomie projektu, poprzez:
  • ustalanie kryteriów, jakie będą musieli spełniać audytorzy angażowani przez beneficjentów;
  • zatwierdzanie niezależnych audytorów angażowanych przez beneficjentów;
  • na wniosek IZ – przeprowadzanie kontroli jakości działań audytorów (we współpracy z innymi właściwymi instytucjami) w przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do tego, że dany audytor może nie wykonywać pracy w sposób rzetelny;
  • udzielanie wsparcia WST/IZ w zakresie przeprowadzania szkoleń dla audytorów zaangażowanych przez beneficjentów;
 • Udzielanie wyjaśnień IK/WST/IZ w odniesieniu do przepisów krajowych (dotyczących zamówień publicznych, podatku VAT, prawa pracy itd.) we współpracy z właściwymi organami władzy publicznej;
 • Udzielanie odpowiedzi na ewentualne prośby o wyjaśnienia składane przez WST/IZ w celu nadania właściwego biegu wnioskom o płatność;
 • Udzielanie wsparcia WST/IZ/IK w ramach procedur odzyskiwania należności;
 • Udzielanie wsparcia WST/IZ w zakresie przygotowania treści Wytycznych w zakresie weryfikacji wydatków;
 • Udzielanie wsparcia WST/IZ w zakresie przeprowadzania kontroli na miejscu w projektach, zgodnie z zapisami art. 32(2) RW na terytorium kraju.

Ukraina:

 • Sprawowanie nadzoru nad weryfikacją wydatków na poziomie projektu poprzez:
  • dokonywanie wstępnego wyboru niezależnych audytorów, łącznie z organizacją naboru na oferty audytorów, kontrole jakości wypełniania przez audytorów wymogów (we współpracy z Izbą Audytorów) oraz utworzenie otwartej, szerokiej listy niezależnych audytorów, którzy będą wybierani przez beneficjentów do weryfikacji wydatków w ramach projektów, a także wprowadzanie zmian na tej liście (dodawanie lub usuwanie audytorów);
  • zatwierdzanie niezależnych audytorów angażowanych przez beneficjentów;
  • na wniosek IZ – przeprowadzanie kontroli jakości działań audytorów (we współpracy z innymi właściwymi instytucjami) w przypadku jakichkolwiek podejrzeń co do tego, że dany audytor może nie wykonywać pracy w sposób rzetelny;
  • udzielanie wsparcia WST/IZ w zakresie przeprowadzania szkoleń dla audytorów zaangażowanych przez beneficjentów;
 • Udzielanie wyjaśnień IK/WST/IZ w odniesieniu do przepisów krajowych (dotyczących zamówień publicznych, podatku VAT, prawa pracy itd.) we współpracy z właściwymi organami władzy publicznej;
 • Udzielanie odpowiedzi na ewentualne prośby o wyjaśnienia składane przez WST/IZ w celu nadania właściwego biegu wnioskom o płatność;
 • Udzielanie wsparcia IK w ramach procedur odzyskiwania należności;
 • Udzielanie wsparcia WST/IZ w zakresie przygotowania treści Wytycznych w zakresie weryfikacji wydatków;
 • Udzielanie wsparcia WST/IZ w zakresie przeprowadzania kontroli na miejscu poszczególnych projektów zgodnie z zapisami art. 32(2) RW na terytorium kraju.

Białoruś:

 • Koordynowanie procesu opracowywania kryteriów tworzenia list firm audytowych, z usług których powinni korzystać białoruscy partnerzy w celu weryfikacji wydatków w ramach projektów w sposób zgodny z wymogami oraz RW (wspólnie z Ministerstwem Finansów i innymi właściwymi podmiotami);
 • Koordynowanie opracowania i zatwierdzenia listy firm audytowych z uwzględnieniem opracowanych wcześniej kryteriów (wspólnie z Ministerstwem Finansów i innymi właściwymi podmiotami), przekazywanie listy firm audytowych IZ oraz IK, a także zapewnienie, aby lista ta była stale aktualizowana w trakcie realizacji Programu;
 • Inicjowanie, na wniosek IZ bądź IK, procesu weryfikacji zgodności z wymogami działań realizowanych w projektach lub Programie, w razie potrzeby łącznie z weryfikacją realizacji projektu na miejscu, a także zapewnienie, aby odpowiednie wyjaśnienia przekazywane były IZ bądź IK;
 • Na wniosek IZ – przygotowywanie wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów ustawodawstwa krajowego odnośnie wdrażania międzynarodowych projektów PT, a także wyjaśnień dotyczących stosowania RW;
 • Terminowe powiadamianie IZ bądź też IK o wszelkich pojawiających się bądź potencjalnych wyzwaniach i trudnościach dotyczących realizacji projektów przez partnerów białoruskich;
 • Pomoc w organizacji szkoleń dla przedstawicieli firm audytowych z listy firm audytowych;
 • Udział w posiedzeniach WKM;
 • Udzielanie wsparcia WST/IZ w zakresie przygotowania treści Wytycznych w zakresie weryfikacji wydatków;
 • Udzielanie wsparcia IK w procedurach odzyskiwania należności.

 

Koszty funkcjonowania KPK pokrywane będą z budżetu PT Programu.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna