Cross-border Cooperation Program Poland-Belarus-Ukraine 2014–2020 Logo - back to the main page of the website
  • english
  • polish
  • by
  • ua
  • czcionka

  • A
  • A
  • A

Grupa Audytorów (GA)

Członkowie GA udzielać będą wsparcia IA w zakresie oceny krajowej części systemu oraz w trakcie przeprowadzania kontroli na próbie wydatków w ramach projektu. GA wspomaga też IA w zakresie opracowania strategii audytu Programu – bądź to poprzez jej wspólne przygotowywanie bądź też poprzez zatwierdzenie Strategii przygotowanej przez IA.

W skład GA wchodzi przedstawiciel każdego z uczestniczących państw. GA powinna zostać powołana w przeciągu trzech miesięcy od daty desygnacji IZ. GA ustala swój własny Regulamin. Przewodniczącym GA będzie przedstawiciel IA.

W skład GA wchodzą wyznaczeni pracownicy służby cywilnej reprezentujący następujące instytucje i stanowiska:

 1. Polska: Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej (Ministerstwo Finansów, Departament Ochrony Interesów Finansowych UE).
 2. Białoruś: Ministerstwo Finansów.
 3. Ukraina: Izba Obrachunkowa.

Podczas posiedzeń GA omawiane będą następujące zagadnienia dotyczące przeprowadzania audytów:

 • Strategia audytu (łącznie z metodę próbkowania, metodologią audytów rocznych sprawozdań finansowych oraz projektów, itd.);
 • opinia pokontrolna nt. sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy;
 • roczne sprawozdanie z audytu;
 • inne istotne zagadnienia poruszane przez danego członka(-ów) GA.

Czy ta strona była przydatna?

Bardzo przydatna
Bardzo przydatna
Może przydatna
Może przydatna
Nieprzydatna
Nieprzydatna